[Fusionforge-commits] r9672 - in branches/Branch_5_0/gforge: debian/dsf-po translations

Roland Mas lolando at libremir.placard.fr.eu.org
Fri Apr 30 16:22:04 CEST 2010


Author: lolando
Date: 2010-04-30 16:22:04 +0200 (Fri, 30 Apr 2010)
New Revision: 9672

Modified:
  branches/Branch_5_0/gforge/debian/dsf-po/vi.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/bg.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/ca.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/de.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/es.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/eu.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/fr.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/gl.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/it.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/ja.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/ko.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/nl.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/pl.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/ru.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/sv.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/th.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_CN.po
  branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_TW.po
Log:
Merged lots of translations from Pootle

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/debian/dsf-po/vi.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/debian/dsf-po/vi.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/debian/dsf-po/vi.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -8,14 +8,15 @@
 "Project-Id-Version: @PACKAGE@ 4.6.99+svn6387-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: @PACKAGENAME@@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-12 23:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-29 18:46+1030\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-10 10:10+0200\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+"X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -27,7 +28,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the hostname of the server that will host the @FORGENAME@ shell "
 #| "accounts."
@@ -35,7 +35,8 @@
 "Please enter the hostname of the server that will host the @FORGENAME@ shell "
 "accounts."
 msgstr ""
-"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ cung cấp các tài khoản trình bao @FORGENAME at ."
+"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ hỗ trợ các tài khoản trình bao "
+"@FORGENAME at ."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -47,14 +48,13 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:6001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the hostname of the server that will host the @FORGENAME@ "
 #| "packages."
 msgid ""
 "Please enter the hostname of the server that will host the @FORGENAME@ "
 "packages."
-msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ cung cấp các gói @FORGENAME at ."
+msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ hỗ trợ các gói @FORGENAME at ."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -62,7 +62,6 @@
 #: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
 #: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
 #: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "It should not be the same as the main @FORGENAME@ host."
 msgid "It should not be the same as the main @FORGENAME@ host."
 msgstr "Không nên trùng với máy chủ @FORGENAME@ chính."
@@ -70,7 +69,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
-#, fuzzy
 #| msgid "@FORGENAME@ administrator login:"
 msgid "@FORGENAME@ administrator login:"
 msgstr "Tên đăng nhập quản trị @FORGENAME@:"
@@ -81,7 +79,6 @@
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:8001
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The @FORGENAME@ administrator account will have full privileges on the system. "
 #| "It will be used to approve the creation of new projects."
@@ -89,8 +86,8 @@
 "The @FORGENAME@ administrator account will have full privileges on the "
 "system. It will be used to approve the creation of new projects."
 msgstr ""
-"Tài khoản quản trị @FORGENAME@ này sẽ được mọi quyền truy cập hệ thống. Nó dùng "
-"để tán thành việc tạo dự án mới."
+"Tài khoản quản trị @FORGENAME@ này sẽ được mọi quyền truy cập đến hệ thống. "
+"Nó dùng để tán thành việc tạo dự án mới."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -109,7 +106,6 @@
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:9001
 #: ../dsf-helper/host-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the IP address of the server that will host the @FORGENAME@ "
 #| "installation."
@@ -128,7 +124,6 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:10001
-#, fuzzy
 #| msgid "@FORGENAME@ administrator password:"
 msgid "@FORGENAME@ administrator password:"
 msgstr "Mật khẩu quản trị @FORGENAME@:"
@@ -162,7 +157,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-in/db-postgresql.templates.dsfh-in:12001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@FORGENAME@ allows users to define a list of their skills, to be chosen from "
 #| "those present in the database. This list is the initial list of skills "
@@ -172,9 +166,9 @@
 "those present in the database. This list is the initial list of skills that "
 "will enter the database."
 msgstr ""
-"@FORGENAME@ cho mỗi người dùng có khả năng định nghĩa một danh sách các kỹ năng "
-"của mình, để được chọn trong các điều nằm trong cơ sở dữ liệu. Danh sách này "
-"là danh sách kỹ năng ban đầu sẽ vào cơ sở dữ liệu."
+"@FORGENAME@ cho mỗi người dùng có khả năng xác định một danh sách các kỹ "
+"năng của mình, được chọn trong các điều nằm trong cơ sở dữ liệu. Danh sách "
+"này là danh sách kỹ năng ban đầu sẽ vào cơ sở dữ liệu."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -187,10 +181,9 @@
 #. Translators: SCM here means "Source Control Management"
 #. (cvs, svn, etc.)
 #: ../dsf-in/dns-bind9.templates.dsfh-in:3001
-#, fuzzy
 #| msgid "Do you want a simple DNS setup for @FORGENAME@?"
 msgid "Do you want a simple DNS setup for @FORGENAME@?"
-msgstr "Bạn có muốn thiết lập DNS đơn giản cho @FORGENAME@ không?"
+msgstr "Bạn có muốn tạo một thiết lập DNS đơn giản cho @FORGENAME@ không?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -232,14 +225,14 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../dsf-in/mta-postfix.templates.dsfh-in:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@FORGENAME@ sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}\" "
 #| "address."
 msgid ""
 "@FORGENAME@ sends and receives plenty of e-mail to and from the \"${noreply}"
 "\" address."
-msgstr "@FORGENAME@ gửi và nhận rất nhiều thư điện tử cho/từ địa chỉ « ${noreply} »."
+msgstr ""
+"@FORGENAME@ gửi và nhận rất nhiều thư điện tử cho/từ địa chỉ « ${noreply} »."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -254,7 +247,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "@FORGENAME@ domain or subdomain name:"
 msgid "@FORGENAME@ domain or subdomain name:"
 msgstr "Tên miền hay miền con @FORGENAME@:"
@@ -262,7 +254,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/common-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the domain that will host the @FORGENAME@ installation. Some "
 #| "services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that "
@@ -271,13 +262,12 @@
 "Please enter the domain that will host the @FORGENAME@ installation. Some "
 "services (scm, lists, etc.) will be given their own subdomain in that domain."
 msgstr ""
-"Hãy gõ miền sẽ chứa bản cài đặt @FORGENAME at . Một số dịch vụ (scm, lists v.v.) sẽ "
-"nhận miền con riêng ở trong miền đó."
+"Hãy gõ miền sẽ chứa bản cài đặt @FORGENAME at . Một số dịch vụ (scm, lists "
+"v.v.) sẽ nhận miền con riêng ở trong miền đó."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid "@FORGENAME@ administrator e-mail address:"
 msgid "@FORGENAME@ administrator e-mail address:"
 msgstr "Địa chỉ thư của quản trị @FORGENAME@:"
@@ -285,7 +275,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/common-variables.templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the e-mail address of the @FORGENAME@ administrator of this site. "
 #| "It will be used when problems occur."
@@ -293,13 +282,12 @@
 "Please enter the e-mail address of the @FORGENAME@ administrator of this "
 "site. It will be used when problems occur."
 msgstr ""
-"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của quản trị @FORGENAME@ của địa chỉ Web này. Nó sẽ "
-"dùng khi gặp vấn đề."
+"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của quản trị @FORGENAME@ của địa chỉ Web này. Nó "
+"sẽ được dùng khi gặp vấn đề."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-#, fuzzy
 #| msgid "@FORGENAME@ system name:"
 msgid "@FORGENAME@ system name:"
 msgstr "Tên hệ thống @FORGENAME@:"
@@ -307,7 +295,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/common-variables.templates:4001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the name of the @FORGENAME@ system. It is used in various places "
 #| "throughout the system."
@@ -315,8 +302,8 @@
 "Please enter the name of the @FORGENAME@ system. It is used in various "
 "places throughout the system."
 msgstr ""
-"Hãy gõ tên của hệ thống @FORGENAME at . Nó dùng ở các nơi khác nhau trên khắp hệ "
-"thống."
+"Hãy gõ tên của hệ thống @FORGENAME at . Nó được dùng ở các nơi khác nhau trên "
+"khắp hệ thống."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -327,7 +314,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host "
 #| "the @FORGENAME@ database."
@@ -335,7 +321,8 @@
 "Please enter the IP address (or hostname) of the server that will host the "
 "@FORGENAME@ database."
 msgstr ""
-"Hãy gõ địa chỉ IP (hay tên máy) của máy phục vụ sẽ chứa cơ sở dữ liệu @FORGENAME at ."
+"Hãy gõ địa chỉ IP (hay tên máy) của máy phục vụ sẽ chứa cơ sở dữ liệu "
+"@FORGENAME at ."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -346,13 +333,12 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:3001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the name of the database that will host the @FORGENAME@ database."
 msgid ""
 "Please enter the name of the database that will host the @FORGENAME@ "
 "database."
-msgstr "Hãy gõ tên của cơ sở dữ liệu sẽ chứa cơ sở dữ liệu @FORGENAME at ."
+msgstr "Hãy gõ tên của cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ cơ sở dữ liệu @FORGENAME at ."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -363,7 +349,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/dbhost-variables.templates:4001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the username of the database administrator for the server "
 #| "that will host the @FORGENAME@ database."
@@ -395,7 +380,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/downloadhost-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the host name of the server that will host the @FORGENAME@ "
 #| "packages."
@@ -413,7 +397,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/groupid-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The members of the news admin group can approve news for the @FORGENAME@ main "
 #| "page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
@@ -423,9 +406,10 @@
 "main page. This group's ID must not be 1. This should be changed only if you "
 "upgrade from a previous version and want to keep the data."
 msgstr ""
-"Mọi thành viên của nhóm quản trị tin tức có quyền tán thành tin tức để hiển "
-"thị trên trang chính @FORGENAME at . ID nhóm (GID) này PHẢI khác với số 1. Thay đổi "
-"nó chỉ nếu bạn nâng cấp từ phiên bản cũ và muốn giữ lại dữ liệu."
+"Các thành viên của nhóm quản trị tin tức cũng có quyền tán thành tin tức để "
+"hiển thị trên trang chính @FORGENAME at . Mã số nhóm (GID) này phải khác với số "
+"1. Thay đổi nó chỉ nếu bạn nâng cấp từ một phiên bản cũ và muốn giữ lại dữ "
+"liệu."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -448,7 +432,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/lists-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the host name of the server that will host the @FORGENAME@ "
 #| "mailing lists."
@@ -460,14 +443,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/shellhost-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the host name of the server that will host the @FORGENAME@ shell "
 #| "accounts."
 msgid ""
 "Please enter the host name of the server that will host the @FORGENAME@ "
 "shell accounts."
-msgstr "Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các tài khoản trình bao @FORGENAME at ."
+msgstr ""
+"Hãy gõ tên máy của máy phục vụ sẽ chứa các tài khoản trình bao @FORGENAME at ."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -478,7 +461,6 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dsf-helper/users-variables.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please enter the host name of the server that will host the @FORGENAME@ user "
 #| "mail redirector."

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/bg.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/bg.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/bg.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -1034,8 +1034,7 @@
 "-- the %3$s staff\n"
 msgstr ""
 "Благодарим Ви, че се регистрирахте на портала на %4$s. Вашият акаунт е "
-"създаден успешно. За да завършите регистрацията посетете следната "
-"страница: \n"
+"създаден успешно. За да завършите регистрацията посетете следната страница: \n"
 "\n"
 "<http://%2$s/account/verify.php?confirm_hash=_%3$s>\n"
 "\n"
@@ -8504,8 +8503,8 @@
 "still be viewed by members of your project, but are not listed on %1$s."
 msgstr ""
 "Оттук можете да настройвате пощенските списъци към Вашия проект. Списъците, "
-"които не са публични ще бъдат видими само за участниците в проекта. <br /"
-"><br />"
+"които не са публични ще бъдат видими само за участниците в проекта. <br "
+"/><br />"
 
 #: www/mail/admin/index.php:240
 msgid "Add Mailing List"

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/ca.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/ca.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/ca.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -2089,8 +2089,8 @@
 "\n"
 "Click here to visit the item %3$s"
 msgstr ""
-"Aquest correu se us envia per a recordar-vos que teniu tasques pendents/"
-"vençudes. \n"
+"Aquest correu se us envia per a recordar-vos que teniu tasques "
+"pendents/vençudes. \n"
 "L'element #%1$s del gestor de tasques està pendent: \n"
 "Resum de la tasca: %2$s\n"
 "Enviada per: %4$s\n"
@@ -4366,13 +4366,14 @@
 msgstr ""
 "<p>Per evitar que hagueu de teclejar cada cop la vostra contrasenya per al "
 "vostre compte CVS/SSH de desenvolupador, podeu pujar aquí les vostres claus "
-"públiques i es posaran al servidor CVS al vostre fitxer ~/.ssh/"
-"authorized_keys. Això es realitza mitjançant una tasca cron, o sigui que pot "
-"ser que no succeeixi immediatament. Permeteu una hora de retard.</p><p>Per "
-"a generar una clau pública, executeu el programa 'ssh-keygen' (podeu usar el "
-"protocol 1 ó 2). La clau pública es situarà a '~/.ssh/identity."
-"pub' (protocol 1) i '~/.ssh/id_dsa.pub' o '~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol 2). "
-"Per a més informació sobre compartir claus, llegiu la documentació ssh.</p>"
+"públiques i es posaran al servidor CVS al vostre fitxer "
+"~/.ssh/authorized_keys. Això es realitza mitjançant una tasca cron, o sigui "
+"que pot ser que no succeeixi immediatament. Permeteu una hora de "
+"retard.</p><p>Per a generar una clau pública, executeu el programa 'ssh-"
+"keygen' (podeu usar el protocol 1 ó 2). La clau pública es situarà a "
+"'~/.ssh/identity.pub' (protocol 1) i '~/.ssh/id_dsa.pub' o "
+"'~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol 2). Per a més informació sobre compartir "
+"claus, llegiu la documentació ssh.</p>"
 
 #: www/account/editsshkeys.php:81
 msgid ""

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/de.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/de.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/de.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -1,23 +1,31 @@
+# translation of de.po to
 # German translations for PACKAGE package.
 # Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
 # Automatically generated, 2007.
-#
+# Thorsten Glaser <t.glaser at tarent.de>, 2010.
+# Nils Kollat <n.kollat at tarent.de>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Gforge 4.7\n"
+"Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-01-07 18:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-16 11:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-16 10:39+0100\n"
 "Last-Translator: Nils Kollat <n.kollat at tarent.de>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language-Team: <de at li.org>\n"
 "Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: \n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 
+# German translations for PACKAGE package.
+# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Automatically generated, 2007.
+#
 #: common/docman/Document.class.php:112 common/docman/Document.class.php:447
 #: common/pm/ProjectGroup.class.php:132 common/pm/ProjectGroup.class.php:347
 msgid "Title Must Be At Least 5 Characters"
@@ -458,7 +466,7 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:884
 msgid "Couldn't insert SCM_BOX to database"
-msgstr ""
+msgstr "Konnte SCM_BOX nicht in Datenbank einfügen"
 
 #: common/include/Group.class.php:888
 msgid "SCM Box can't be empty"
@@ -473,23 +481,22 @@
 "[A-Z][a-z][0-9]-_&'#+. und das Leerzeichen"
 
 #: common/include/Group.class.php:1327
-#, fuzzy
 msgid "Setting tags: "
 msgstr "Einstellungen"
 
 #: common/include/Group.class.php:1372
 msgid "Cannot Delete System Group"
-msgstr ""
+msgstr "Systemgruppe kann nicht gelöscht werden"
 
 #: common/include/Group.class.php:1402
 #, php-format
 msgid "Not Object: ArtifactType: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kein Objekt: \"ArtifactType\": %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1414
 #, php-format
 msgid "Not Object: Forum: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kein Objekt: Forum %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1427
 #, fuzzy, php-format
@@ -504,7 +511,7 @@
 #: common/include/Group.class.php:1504
 #, php-format
 msgid "Not Object: Survey: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kein Objekt: \"Umfrage\": %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1517
 #, fuzzy, php-format
@@ -514,20 +521,21 @@
 #: common/include/Group.class.php:1530
 #, php-format
 msgid "Not Object: MailingList: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kein Objekt: Mailing Liste: %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1534
 msgid "Could not properly delete the mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "Die Mailingliste konnte nicht ordnungsgemäß gelöscht werden"
 
 #: common/include/Group.class.php:1635
 msgid "User is not active. Only active users can be added."
 msgstr ""
+"Der Nutzer ist nicht aktiv. Nur aktive Nutzer können hinzugefügt werden."
 
 #: common/include/Group.class.php:1674
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could Not Add User To Group: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Fehler: Konnte Nutzer nicht zur Gruppe: %s hinzufügen"
 
 #: common/include/Group.class.php:1701 common/include/Group.class.php:1724
 #, fuzzy
@@ -542,7 +550,7 @@
 #: common/include/Group.class.php:1801
 #, php-format
 msgid "ERROR: User not removed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Fehler: Der Nutzer: %s wurde nicht entfernt"
 
 #: common/include/Group.class.php:1816
 #, php-format
@@ -596,7 +604,7 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:2060
 msgid "General Discussion"
-msgstr ""
+msgstr "Allgemeine Diskussion"
 
 #: common/include/Group.class.php:2061 common/include/Group.class.php:2068
 #: common/include/Group.class.php:2075
@@ -606,11 +614,11 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:2067
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "Hilfe"
 
 #: common/include/Group.class.php:2067
 msgid "Get Public Help"
-msgstr ""
+msgstr "Öffentliche Hilfe bekommen"
 
 #: common/include/Group.class.php:2074
 #, fuzzy
@@ -639,11 +647,11 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:2113
 msgid "To Do"
-msgstr ""
+msgstr "Zu Erledigen"
 
 #: common/include/Group.class.php:2113
 msgid "Things We Have To Do"
-msgstr ""
+msgstr "Dinge die wir erledigen müssen"
 
 #: common/include/Group.class.php:2114 common/include/Group.class.php:2121
 #, php-format
@@ -681,7 +689,7 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:2211 common/include/Group.class.php:2284
 msgid "Group does not have any administrators."
-msgstr ""
+msgstr "Diese Gruppe besitzt keinen Administrator."
 
 #: common/include/Group.class.php:2220
 #, php-format
@@ -783,7 +791,7 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:2334
 msgid "Could not find user who has submitted the project."
-msgstr ""
+msgstr "Der Nutzer, der das Projekt anlegte, konnte nicht gefunden werden."
 
 #: common/include/Group.class.php:2349
 msgid "There is no administrator to send the mail."
@@ -900,7 +908,7 @@
 #: www/themes/gforge-simple-theme/Theme.class.php:498
 #: www/themes/gforge/Theme.class.php:502
 msgid "Activity"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivität"
 
 #: common/include/group_section_texts.php:30
 #: common/reporting/report_utils.php:161
@@ -982,13 +990,15 @@
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:111
 msgid "You are already a member of this project."
-msgstr ""
+msgstr "Sie sind bereits Mitglied dieses Projekts. "
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:120
 msgid ""
 "You have already sent a request to the project administrators. Please wait "
 "for their reply."
 msgstr ""
+"Sie haben bereits eine Anfrage an die Projektadministratoren gesandt. Bitte "
+"warten Sie auf die Antwort."
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:225
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:251

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/es.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/es.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/es.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -8,13 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: Gforge 4.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-01 22:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-01 23:15+0200\n"
-"Last-Translator: Mariano Guerra <luismarianoguerra at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-07 01:27+0200\n"
+"Last-Translator: Luis Cañas Díaz <lcanas at libresoft.es>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: es\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
-"Language: es\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 
@@ -26,7 +26,7 @@
 #: common/docman/Document.class.php:116 common/docman/Document.class.php:451
 #: common/pm/ProjectGroup.class.php:136 common/pm/ProjectGroup.class.php:350
 msgid "Document Description Must Be At Least 10 Characters"
-msgstr "La descripción del documento debe de tener al menos diez caracteres"
+msgstr "La descripción del documento debe tener al menos diez caracteres"
 
 #: common/docman/Document.class.php:196
 msgid "Document:: Invalid docid"
@@ -47,13 +47,12 @@
 
 #: common/docman/DocumentGroup.class.php:125
 #: common/docman/DocumentGroup.class.php:279
-#, fuzzy
 msgid "Group name already exists"
-msgstr "Este nombre Unix está ocupado"
+msgstr "El nombre del grupo ya existe"
 
 #: common/docman/DocumentGroup.class.php:200
 msgid "DocumentGroup: Invalid DocumentGroup ID"
-msgstr "Grupo de documento: ID del grupo de documento inválida"
+msgstr "Grupo de documento: ID del grupo de documento inválido"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:69 common/mail/MailingList.class.php:63
 #: common/mail/MailingListFactory.class.php:56
@@ -81,16 +80,15 @@
 
 #: common/forum/Forum.class.php:129 common/forum/Forum.class.php:601
 msgid "Illegal Characters in Forum Name"
-msgstr "Nombre de Foro contiene carácteres ilegales."
+msgstr "El nombre del foro contiene carácteres ilegales."
 
 #: common/forum/Forum.class.php:147
-#, fuzzy
 msgid "Mailing List Exists with same name"
-msgstr "Nombre de la Lista de Correo:"
+msgstr "Existe una lista de correo con el mismo nombre"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:181
 msgid "Error Adding Forum"
-msgstr "Fue un error creando el foro."
+msgstr "Hubo un error creando el foro."
 
 #: common/forum/Forum.class.php:206 www/account/first.php:29
 #: www/help/index.php:29
@@ -110,7 +108,7 @@
 
 #: common/forum/Forum.class.php:495
 msgid "Unable To Add Monitor"
-msgstr "Error - no puede monitorizar."
+msgstr "No es posible monitorizar."
 
 #: common/forum/Forum.class.php:544
 msgid "You Can Only Save Your Place If You Are Logged In"
@@ -141,7 +139,7 @@
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:233
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:268
 msgid "Forum not found"
-msgstr "Foro no existe."
+msgstr "El foro no existe."
 
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:214
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:242
@@ -337,9 +335,10 @@
 msgstr "Dirección de correo electrónico inválida"
 
 #: common/include/Error.class.php:163
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
+#, fuzzy
 msgid "Error On Update: %s"
-msgstr "Error en la Actualización"
+msgstr "Error en la Actualización: %s"
 
 #: common/include/Error.class.php:204 www/frs/admin/editrelease.php:219
 msgid "Missing Parameters"
@@ -348,7 +347,7 @@
 #: common/include/Group.class.php:233
 #, fuzzy
 msgid "Group Not Found"
-msgstr "Fichero no encontrado"
+msgstr "Grupo no encontrado"
 
 #: common/include/Group.class.php:249 www/survey/admin/add_question.php:35
 #: www/survey/admin/add_survey.php:36 www/survey/admin/edit_question.php:37
@@ -400,16 +399,17 @@
 msgid ""
 "Your project description is too long. Please make it smaller than 256 bytes."
 msgstr ""
+"La descripción de proyecto es muy larga. Por favor hazla menor de 256 bytes."
 
 #: common/include/Group.class.php:353
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could not create group: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ERROR: No se pudo crear el grupo: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:360
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could not get group id: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ERROR: No se pudo obtener el grupo de id: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:379
 #, php-format
@@ -418,7 +418,7 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:422 common/include/Group.class.php:494
 msgid "Could not get permission."
-msgstr "No puedo obtener permiso"
+msgstr "No se pudo obtener permiso"
 
 #: common/include/Group.class.php:445
 #, php-format
@@ -439,27 +439,27 @@
 msgstr ""
 
 #: common/include/Group.class.php:614
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
+#, fuzzy
 msgid "Error updating project information: %s"
-msgstr "Información sobre el Mapa de Proyectos"
+msgstr "Error actualizando información de proyecto: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:706
-#, fuzzy
 msgid "Invalid Status Change"
-msgstr "Usuario no válido"
+msgstr "Cambio de estado inválido"
 
 #: common/include/Group.class.php:717
 #, php-format
 msgid "ERROR: DB: Could not change group status: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ERROR: DB: No se pudo cambiar el estado del grupo: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:885
 msgid "Couldn't insert SCM_BOX to database"
-msgstr ""
+msgstr "No se pudo insertar SCM_BOX en la base de datos"
 
 #: common/include/Group.class.php:889
 msgid "SCM Box can't be empty"
-msgstr ""
+msgstr "SCM Box no puede estar vacío"
 
 #: common/include/Group.class.php:1318
 msgid ""
@@ -550,24 +550,22 @@
 msgstr ""
 
 #: common/include/Group.class.php:1911 www/project/admin/roleedit.php:64
-#, fuzzy
 msgid "Could Not Get Role"
-msgstr "No se pudo completar la operación"
+msgstr "No se pudo obtener el rol"
 
 #: common/include/Group.class.php:1914 common/include/Group.class.php:1919
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Role: %s"
-msgstr "Rol"
+msgstr "Rol: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:1973
-#, fuzzy
 msgid "Error getting member object"
-msgstr "Error creando el objeto grupo"
+msgstr "Error obteniendo el objeto member"
 
 #: common/include/Group.class.php:1976
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Error getting member object: %s"
-msgstr "Error creando el objeto grupo"
+msgstr "Error obteniendo el objeto miembro: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2015
 msgid "Group already active"
@@ -898,7 +896,7 @@
 #: www/export/rss_project.php:100
 #: www/themes/gforge-simple-theme/Theme.class.php:498
 msgid "Activity"
-msgstr ""
+msgstr "Actividad"
 
 #: common/include/Group.class.php:2592
 #: common/include/group_section_texts.php:30
@@ -972,7 +970,7 @@
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:111
 msgid "You are already a member of this project."
-msgstr ""
+msgstr "Ya eres miembro de este proyecto"
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:120
 msgid ""
@@ -985,7 +983,7 @@
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:265
 #, php-format
 msgid "Request to Join Project %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Petición para unirse al proyecto: %1 $s"
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:227
 #, php-format
@@ -1046,7 +1044,7 @@
 #: plugins/scmsvn/common/SVNPlugin.class.php:144
 #, fuzzy
 msgid "Repository Statistics"
-msgstr "Usar Estadísticas"
+msgstr "Estadísticas del repositorio"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:158
 msgid "<p>Not implemented for this SCM plugin yet.</p>"
@@ -3155,8 +3153,7 @@
 #: plugins/globalsearch/www/index.php:84
 #, fuzzy
 msgid "Search must be at least three characters"
-msgstr ""
-"Debe proporcionar una contraseña válida (por lo menos seis carácteres)."
+msgstr "Debe proporcionar una contraseña válida (por lo menos seis carácteres)."
 
 #: plugins/globalsearch/www/index.php:90
 msgid "Enter Your Search Words Above"
@@ -4388,9 +4385,9 @@
 "se hace con una tarea programada, por lo que no ocurrirá inmediatamente. Por "
 "favor, espera una hora.</p><p>Para generar una clave pública, ejecute el "
 "programa 'ssh-keygen' (puede usar tanto el protocolo 1 como el 2). La clave "
-"pública será colocada en '~/.ssh/identity.pub' (protocolo 1) and '~/.ssh/"
-"id_dsa.pub' o '~/.ssh/id_rsa.pub' (protocolo 2). Lea la documentación de ssh "
-"para más información en el uso de claves.</p>"
+"pública será colocada en '~/.ssh/identity.pub' (protocolo 1) and "
+"'~/.ssh/id_dsa.pub' o '~/.ssh/id_rsa.pub' (protocolo 2). Lea la "
+"documentación de ssh para más información en el uso de claves.</p>"
 
 #: www/account/editsshkeys.php:81
 msgid ""
@@ -6394,8 +6391,7 @@
 #: www/docman/new.php:134 www/docman/new.php:141
 #, fuzzy, php-format
 msgid "(at least %1$s characters)"
-msgstr ""
-"Debe proporcionar una contraseña válida (por lo menos seis carácteres)."
+msgstr "Debe proporcionar una contraseña válida (por lo menos seis carácteres)."
 
 #: www/docman/admin/index.php:219
 msgid "File"

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/eu.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/eu.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/eu.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2009-02-19 23:28+0200\n"
 "Last-Translator: Piarres Beobide <pi at beobide.net>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: eu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
-"Language: eu\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.0\n"
 
@@ -690,12 +690,11 @@
 "\n"
 ". Sei ordu barru zure Shell/CVS kontua ez badabil, mesedez\n"
 "laguntza eskaera egin ezazu arazoaren jatorria jakiteko.\n"
-"Gogoratu kontu guztiak itxiak daudela 'telnet' -entzako eta bakarrik 'ssh'-"
-"rekin\n"
+"Gogoratu kontu guztiak itxiak daudela 'telnet' -entzako eta bakarrik "
+"'ssh'-rekin\n"
 "ibiliko dela.\n"
 "\n"
-" Zure webgunera sarbidea 'shell' kontu honen bitartez bakarrik egin "
-"daiteke. \n"
+" Zure webgunera sarbidea 'shell' kontu honen bitartez bakarrik egin daiteke. "
 "Mesedez, dokumentazio hau irakurri (beherako loturan ikusi) proposatutako "
 "erabilpena,\n"
 "zerbitzu erabilgarriak, eta zure kontuko direktorioen distribuzioari buruz.\n"
@@ -12308,7 +12307,8 @@
 #, fuzzy, php-format
 msgid " Displaying %1$s per page. Projects sorted by alphabetical order."
 msgstr ""
-"Orrialdeko proiektu %d bistaratzen. Proiektuak aktibitate mailaz ordenaturik."
+"Orrialdeko proiektu %d bistaratzen. Proiektuak aktibitate mailaz "
+"ordenaturik."
 
 #: www/softwaremap/full_list.php:148
 #, fuzzy
@@ -12335,9 +12335,11 @@
 msgid_plural ""
 "Displaying %d projects per page. Projects sorted by alphabetical order.<br />"
 msgstr[0] ""
-"Orrialdeko proiektu %d bistaratzen. Proiektuak aktibitate mailaz ordenaturik."
+"Orrialdeko proiektu %d bistaratzen. Proiektuak aktibitate mailaz "
+"ordenaturik."
 msgstr[1] ""
-"Orrialdeko proiektu %d bistaratzen. Proiektuak aktibitate mailaz ordenaturik."
+"Orrialdeko proiektu %d bistaratzen. Proiektuak aktibitate mailaz "
+"ordenaturik."
 
 #: www/softwaremap/tag_cloud.php:182
 #, fuzzy, php-format
@@ -13739,8 +13741,8 @@
 #, fuzzy
 msgid "Create/change generic response messages for the tracker."
 msgstr ""
-"Erregistro honentzako aukeratuak izan diren erantzun generikoen mezuak sortu/"
-"aldatu."
+"Erregistro honentzako aukeratuak izan diren erantzun generikoen mezuak "
+"sortu/aldatu."
 
 #: www/tracker/admin/tracker.php:40
 msgid "Create a new tracker as a copy of this one."

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/fr.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/fr.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/fr.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -7,12 +7,12 @@
 "Project-Id-Version: FusionForge 4.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-01 22:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-08 19:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-01 22:35+0100\n"
 "Last-Translator: Roland Mas <lolando at debian.org>\n"
 "Language-Team: FusionForge team <fusionforge-general at lists.fusionforge.org>\n"
+"Language: fr\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: fr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/gl.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/gl.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/gl.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -3739,8 +3739,8 @@
 "<p>Documentation for GNU Arch (sometimes referred to as \"tla\") is "
 "available <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnu-arch/\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
+"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:75
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:71
@@ -3758,8 +3758,8 @@
 "<a href=\"http://bazaar-vcs.org/Documentation\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
 "<p>Hai dispoñíbel documentación de Bazaar (ás veces chámaselle \"bzr\") <a "
-"href=\"http://doc.bazaar-vcs.org/latest/en/user-guide/index.html\">aquí</a>."
-"</p>"
+"href=\"http://doc.bazaar-vcs.org/latest/en/user-"
+"guide/index.html\">aquí</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:84
 #, fuzzy
@@ -3930,8 +3930,8 @@
 "<p>CVS documentation is available <a href=\"http://cvsbook.red-bean.com/"
 "\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
+"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:81
 msgid ""
@@ -4029,8 +4029,8 @@
 "<p>Documentation for Darcs is available <a href=\"http://darcs.net/\">here</"
 "a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
+"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmdarcs/common/DarcsPlugin.class.php:77
 #, fuzzy
@@ -4083,8 +4083,8 @@
 "<p>Documentation for Git is available <a href=\"http://git-scm.com/\">here</"
 "a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
+"<p>Hai dispoñíbel documentación de Subversion (ás veces chámaselle \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">aquí</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmgit/common/GitPlugin.class.php:78
 #, fuzzy
@@ -8399,8 +8399,8 @@
 #, fuzzy, php-format
 msgid "View project <a href=\"%1$s\" >Statistics</a>"
 msgstr ""
-"Ver as <a href=\"%1$s\">estatísticas</a> do proxecto ou a <a href=\"%2$s"
-"\">súa actividade</a>"
+"Ver as <a href=\"%1$s\">estatísticas</a> do proxecto ou a <a href=\"%2$s\">súa "
+"actividade</a>"
 
 #: www/include/project_home.php:99
 #, fuzzy, php-format
@@ -8705,18 +8705,18 @@
 "<p>A caixa de valoración entre pares mostra todas as medias de puntuación (e "
 "niveis de resposta) para cada criterio individual. Debido ao procesamento "
 "que sería necesario, estas cifras inclúen respostas de usuarios tanto "
-"\"fiábeis\" como \"non fiábeis\".</p><ul><li>A \"clasificación global\" "
-"mostra a clasificación do usuario comparada coa de todos os usuarios "
-"puntuados de %1$s.</li><li>A \"puntuación agregada\" mostra unha puntuación "
-"media ponderada baseada só en respostas fiábeis.</li><li>O campo de "
-"\"importancia persoal\" mostra o peso que terán as puntuacións de outros "
-"desenvolvedores (entre 1 e 1,5) -- as respostas dos usuarios ben puntuados "
-"teñen máis peso.</li></ul><p><i>Se non quere formar parte do sistema de "
-"clasificación entre iguais (isto impediríalle puntuar e ser puntuado), vaia "
-"á <a href=\"%2$s\">súa páxina de mantemento de conta</a>. Se escolle non "
-"participar, eliminaranse permanentemente as súas puntuacións a outros "
-"usuarios, e a caixa de clasificación enre iguais desaparecerá da súa páxina "
-"de usuario.</i></p>"
+"\"fiábeis\" como \"non fiábeis\".</p><ul><li>A \"clasificación global\" mostra a "
+"clasificación do usuario comparada coa de todos os usuarios puntuados de %"
+"1$s.</li><li>A \"puntuación agregada\" mostra unha puntuación media ponderada "
+"baseada só en respostas fiábeis.</li><li>O campo de \"importancia persoal\" "
+"mostra o peso que terán as puntuacións de outros desenvolvedores (entre 1 e "
+"1,5) -- as respostas dos usuarios ben puntuados teñen máis "
+"peso.</li></ul><p><i>Se non quere formar parte do sistema de clasificación "
+"entre iguais (isto impediríalle puntuar e ser puntuado), vaia á <a href=\"%"
+"2$s\">súa páxina de mantemento de conta</a>. Se escolle non participar, "
+"eliminaranse permanentemente as súas puntuacións a outros usuarios, e a "
+"caixa de clasificación enre iguais desaparecerá da súa páxina de "
+"usuario.</i></p>"
 
 #: www/include/user_home.php:184
 #, php-format
@@ -11930,8 +11930,8 @@
 "Choose the <strong>First Letter</strong> of the name of the person you wish "
 "to report on."
 msgstr ""
-"Escolla a <strong>inicial</strong> do nome da persoa da que quere informar."
-"<p>"
+"Escolla a <strong>inicial</strong> do nome da persoa da que quere "
+"informar.<p>"
 
 #: www/scm/admin/index.php:91
 msgid ""
@@ -14040,8 +14040,7 @@
 #: www/tracker/admin/tracker.php:15
 #, fuzzy
 msgid "Set up preferences like expiration times, email addresses."
-msgstr ""
-"Configurar preferencias como tempos de expiración, correos electrónicos"
+msgstr "Configurar preferencias como tempos de expiración, correos electrónicos"
 
 #: www/tracker/admin/tracker.php:19
 #: www/tracker/include/ArtifactTypeHtml.class.php:100

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/it.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/it.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/it.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -8,12 +8,15 @@
 "Project-Id-Version: Gforge 4.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-01 22:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-01 14:36+0100\n"
-"Last-Translator: \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-19 22:47+0200\n"
+"Last-Translator: Reinhard Spisser <reinhard.spisser at fiditalia.it>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: it\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 
 #: common/docman/Document.class.php:112 common/docman/Document.class.php:447
 #: common/pm/ProjectGroup.class.php:132 common/pm/ProjectGroup.class.php:346
@@ -44,9 +47,8 @@
 
 #: common/docman/DocumentGroup.class.php:125
 #: common/docman/DocumentGroup.class.php:279
-#, fuzzy
 msgid "Group name already exists"
-msgstr "Nome unix già utilizzato."
+msgstr "Il nome gruppo è già stato utilizzato"
 
 #: common/docman/DocumentGroup.class.php:200
 msgid "DocumentGroup: Invalid DocumentGroup ID"
@@ -58,13 +60,13 @@
 #: common/survey/SurveyResponse.class.php:54
 #, php-format
 msgid "%1$s:: No Valid Group Object"
-msgstr "%1$s:: No Valid Group Object"
+msgstr "%1$s:: Nessun oggetto Gruppo valido"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:86 common/include/Error.class.php:180
 #: common/mail/MailingList.class.php:81 common/survey/Survey.class.php:80
 #: common/survey/SurveyQuestion.class.php:72
 msgid "Group_id in db result does not match Group Object"
-msgstr "Group_id in db result does not match Group Object"
+msgstr "Group_id in in risultato db non corrisponde a oggetto gruppo"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:121 common/forum/Forum.class.php:593
 msgid "Forum Name Must Be At Least 3 Characters"
@@ -79,13 +81,12 @@
 msgstr "Il nome del forum contiene caratteri non validi"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:147
-#, fuzzy
 msgid "Mailing List Exists with same name"
-msgstr "Nome Mailing List:"
+msgstr "Nome Mailing List già esistente"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:181
 msgid "Error Adding Forum"
-msgstr "Errore nella creazione del forum"
+msgstr "Errore nella aggiunta del forum"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:206 www/account/first.php:29
 #: www/help/index.php:29
@@ -95,7 +96,7 @@
 
 #: common/forum/Forum.class.php:244
 msgid "Invalid forum group identifier"
-msgstr ""
+msgstr "Identificatore gruppo forum non valido"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:474 common/forum/Forum.class.php:511
 #: common/frs/FRSPackage.class.php:270 common/frs/FRSPackage.class.php:302
@@ -110,7 +111,7 @@
 
 #: common/forum/Forum.class.php:544
 msgid "You Can Only Save Your Place If You Are Logged In"
-msgstr "Si pu&ograve; salvare la posizione solo quando si è colleggati"
+msgstr "Si può salvare la posizione solo quando si è collegati"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:562
 msgid "Forum::savePlace()"
@@ -136,9 +137,8 @@
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:185
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:233
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:268
-#, fuzzy
 msgid "Forum not found"
-msgstr "Sondaggio non trovato"
+msgstr "Forum non trovato"
 
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:214
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:242
@@ -149,11 +149,11 @@
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:60
 msgid "ForumMessage:: No Valid Forum Object"
-msgstr "ForumMessage:: No Valid Forum Object"
+msgstr "ForumMessage:: Nessuno oggetto forum valido"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:88
 msgid "Group_forum_id in db result does not match Forum Object"
-msgstr "Group_forum_id in db result does not match Forum Object"
+msgstr "Group_forum_id in risultati db non corrisponde a oggetto Forum"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:113
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:259
@@ -178,12 +178,12 @@
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:271
 #: www/forum/admin/ForumAdmin.class.php:490
 msgid "Couldn't Update Master Thread parent with current time"
-msgstr "Non ho potuto aggiornare il thread principale con l'ora corrente"
+msgstr "Impossibile aggiornare il thread principale con l'ora corrente"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:194
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:282
 msgid "Could Not Update Parent"
-msgstr "Non ho potuto aggiornare il messaggio superiore"
+msgstr "Impossibile aggiornare il messaggio padre"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:340
 msgid "Must Include A Message Body And Subject"
@@ -191,12 +191,12 @@
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:356
 msgid "ForumMessage::create() No Valid ParentMessage Object"
-msgstr "ForumMessage::create() No Valid ParentMessage Object"
+msgstr "ForumMessage::create() nessun oggetto padre valido"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:407
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:426
 msgid "ForumMessage::fetchData() Invalid MessageID"
-msgstr "ForumMessage::fetchData() Invalid MessageID"
+msgstr "ForumMessage::fetchData() MessageID non valido"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:579
 msgid "Invalid Message ID"
@@ -209,6 +209,9 @@
 "Read and respond to this message at: \n"
 "%s"
 msgstr ""
+"\n"
+"Leggi questo messaggio e rispondi a: \n"
+"%s"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:668
 #, php-format
@@ -220,6 +223,11 @@
 "(enter your response here)\n"
 "%1$s"
 msgstr ""
+"\n"
+"Oppure replica a questa e-mail tra i seguenti marcatori: \n"
+"%1$s\n"
+"(inserisci qui la tua risposta)\n"
+"%1$s"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:674
 #, php-format
@@ -229,10 +237,14 @@
 "\n"
 "By: %s\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"Da: %s\n"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:679
 msgid "A file has been uploaded with this message."
-msgstr ""
+msgstr "Un file è stato caricato con questo messaggio."
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:690
 #, php-format
@@ -241,6 +253,9 @@
 "To stop monitoring this forum, login to %s and visit: \n"
 "%s\n"
 msgstr ""
+"Stai ricevendo questa e-mail poiché hai scelto la notifica di questo forum.\n"
+"Per terminare la notifica, fai il login a %s e vai alla pagina: \n"
+"%s\n"
 
 #: common/frs/FRSFile.class.php:93
 msgid "FRSFile Name Must Be At Least 3 Characters"
@@ -249,6 +264,7 @@
 #: common/frs/FRSFile.class.php:97
 msgid "Filename can only be alphanumeric and \"-\" \"_\" \".\" characters."
 msgstr ""
+"Il nome del file può contenere solo caratteri alfanumerici e \"-\" \"_\" \".\"."
 
 #: common/frs/FRSFile.class.php:107
 msgid "FRSFile Appears to be invalid"
@@ -274,7 +290,7 @@
 #: common/frs/FRSRelease.class.php:289
 #, php-format
 msgid "[%1$s Release] %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "[%1$s Rilascio] %2$s"
 
 #: common/frs/FRSRelease.class.php:292
 #, php-format
@@ -290,6 +306,18 @@
 "\n"
 "%6$s"
 msgstr ""
+"Il progetto %1$s (%2$s) has rilasciato una nuova versione del pacchetto \"%"
+"3$s\".\n"
+"Lo puoi scaricare da:\n"
+"\n"
+"%4$s\n"
+"\n"
+"Stai ricevendo questa email poiché hai richiesto di essere notificato quando\n"
+"nuove versioni di questo pacchetto vengono rilasciati. Se vuoi disabilitare "
+"la notifica, \n"
+"fai il login a %5$s e segui questo link:\n"
+"\n"
+"%6$s"
 
 #: common/include/Error.class.php:126 common/include/Group.class.php:427
 #: common/include/Group.class.php:499 www/include/exit.php:37
@@ -5690,9 +5718,9 @@
 "write permissions for apache in /etc/gforge/plugins or create the link "
 "manually."
 msgstr ""
-"<br>Non è stato possibile collegare il file di configurazione a etc/gforge/"
-"plugins/%1$s. Controlla i permessi di scrittura per apache in /etc/gforge/"
-"plugins oppure crea il link manualmente."
+"<br>Non è stato possibile collegare il file di configurazione a "
+"etc/gforge/plugins/%1$s. Controlla i permessi di scrittura per apache in "
+"/etc/gforge/plugins oppure crea il link manualmente."
 
 #: www/admin/pluginman.php:169
 msgid "Initialisation error<br />Database said: "

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/ja.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/ja.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/ja.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -680,10 +680,8 @@
 "プロジェクト名:%1$s\n"
 "Unixネーム:%2$s\n"
 "\n"
-"このサイトはCVSサーバーとシェル/ウェブサーバーのサービスは提供しておりませ"
-"ん\n"
-"シェル/ウェブサーバーに関しては設定を変更し各自のサイトを参照するようにしてく"
-"ださい。"
+"このサイトはCVSサーバーとシェル/ウェブサーバーのサービスは提供しておりません\n"
+"シェル/ウェブサーバーに関しては設定を変更し各自のサイトを参照するようにしてください。"
 
 #: common/include/Group.class.php:2258
 #, php-format
@@ -4505,8 +4503,7 @@
 msgstr ""
 "誰か(もしくはあなた自身)が %3$s サイトでパスワードの変更を要求しました。\n"
 "\n"
-"もし、あなたが変更の申し込みを出していなかったら、このメッセージを無視してく"
-"ださい。もし、このような申し込みをしましたら、以下のサイトへ行き、パスワード"
+"もし、あなたが変更の申し込みを出していなかったら、このメッセージを無視してください。もし、このような申し込みをしましたら、以下のサイトへ行き、パスワード"
 "の変更をしてください。\n"
 "\n"
 "<http://%1$s/account/lostlogin.php?ch=_%2$s>\n"

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/ko.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/ko.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/ko.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -800,8 +800,7 @@
 "설명: %3$s\n"
 "저작권: %4$s\n"
 "\n"
-"%1$s의 관리자가 제출 상황을 점검할 것입니다. 결과는 이메일로 통보받으실 수 있"
-"습니다."
+"%1$s의 관리자가 제출 상황을 점검할 것입니다. 결과는 이메일로 통보받으실 수 있습니다."
 
 #: common/include/Group.class.php:2407
 #, fuzzy
@@ -4603,8 +4602,7 @@
 "비밀번호 변경을 요청하였습니다. 만약 여러분이 직접 하신 것이 아니라면\n"
 "이 메시지는 그냥 무시하십시오. 그러면 아무것도 바뀌지 않습니다.\n"
 "\n"
-"만약 본인이 직접 요청하신 것이라면 다음 URL을 방문하여 비밀번호를 변경하십시"
-"오.\n"
+"만약 본인이 직접 요청하신 것이라면 다음 URL을 방문하여 비밀번호를 변경하십시오.\n"
 "\n"
 "<http://%1$s/account/lostlogin.php?ch=_%2$s>\n"
 "\n"
@@ -8146,8 +8144,7 @@
 msgid_plural ""
 "HELP WANTED: This project is looking for people to fill <a href=\"%1$s"
 "\">several different positions</a>."
-msgstr[0] ""
-"멤버 구함: 이 프로젝트는 다음 역할을 맡아줄 멤버를 구하고 있습니다 :"
+msgstr[0] "멤버 구함: 이 프로젝트는 다음 역할을 맡아줄 멤버를 구하고 있습니다 :"
 
 #: www/include/project_home.php:135 www/project/admin/users.php:256
 #, fuzzy
@@ -9566,13 +9563,11 @@
 "through your project administration page.</p><p>To suggest new job "
 "categories, submit a request via the support manager.</p>"
 msgstr ""
-"<p>이곳은 비영리 목적의 자원봉사자들을 위한 공간이며 상업적인 목적으로의 활용"
-"은 금지합니다.</p><p>이곳에 올린 글은 2주 동안 유효하고, 만약 필요없게 되면 "
-"글쓴이가 그 전에라도 삭제할 수 있습니다. (물론 만료된 메시지를 다시 올릴 수"
-"도 있습니다.)</p><p>여러분의 도움을 필요로 하는 프로젝트들이 있는지 둘러 보십"
-"시오.</p><p>만약 여러분이 프로젝트 관리자라면 로그인하신 후 여러분이 관리하"
-"고 계시는 프로젝트로 가신 후 그곳에서 글을 올리셔야 합니다.</p><p>만약 새로"
-"운 Job을 제안하고 싶으시다면 기술지원 관리자 기능을 이용하여 주십시오.</p>"
+"<p>이곳은 비영리 목적의 자원봉사자들을 위한 공간이며 상업적인 목적으로의 활용은 금지합니다.</p><p>이곳에 올린 글은 2주 동안 "
+"유효하고, 만약 필요없게 되면 글쓴이가 그 전에라도 삭제할 수 있습니다. (물론 만료된 메시지를 다시 올릴 수도 "
+"있습니다.)</p><p>여러분의 도움을 필요로 하는 프로젝트들이 있는지 둘러 보십시오.</p><p>만약 여러분이 프로젝트 관리자라면 "
+"로그인하신 후 여러분이 관리하고 계시는 프로젝트로 가신 후 그곳에서 글을 올리셔야 합니다.</p><p>만약 새로운 Job을 제안하고 "
+"싶으시다면 기술지원 관리자 기능을 이용하여 주십시오.</p>"
 
 #: www/people/index.php:65
 msgid "Last posts"
@@ -10575,9 +10570,8 @@
 "sound clips, 3D models) in the database. Use this page to add/delete your "
 "project multimedia data."
 msgstr ""
-"1MB까지의 멀티미디어 파일을 database에 저장하실 수 있습니다. (bitmap and "
-"vector graphics, sound clips, 3D models) 이 페이지에서 멀티미디어 파일을 추가"
-"하거나 삭제하실 수 있습니다."
+"1MB까지의 멀티미디어 파일을 database에 저장하실 수 있습니다. (bitmap and vector graphics, sound "
+"clips, 3D models) 이 페이지에서 멀티미디어 파일을 추가하거나 삭제하실 수 있습니다."
 
 #: www/project/admin/editimages.php:228
 msgid "Replace with new file (optional)"
@@ -11193,10 +11187,8 @@
 "description (step 2), so feel free to use concise and catchy wording. "
 "Maximum length is 255 chars.</p>"
 msgstr ""
-"<h3>4. 프로젝트 공개 설명</h3><p>프로젝트 요약 페이지나 검색 결과 등에서 보여"
-"지는 프로젝트의 설명입니다. 프로젝트 목적 설명(2단계)처럼 자세하거나 형식적이"
-"지 않아도 됩니다. 간결하고 매력적인 단어를 사용하십시오. 최대 길이는 255 문자"
-"입니다."
+"<h3>4. 프로젝트 공개 설명</h3><p>프로젝트 요약 페이지나 검색 결과 등에서 보여지는 프로젝트의 설명입니다. 프로젝트 목적 "
+"설명(2단계)처럼 자세하거나 형식적이지 않아도 됩니다. 간결하고 매력적인 단어를 사용하십시오. 최대 길이는 255 문자입니다."
 
 #: www/register/projectinfo.php:152
 #, php-format

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/nl.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/nl.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/nl.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -709,8 +709,8 @@
 "We adviseren dringend om %7$s te bezoeken en een algemene "
 "projectbeschrijving te geven. Dit kan ofwel door je project pagina te "
 "bezoeken terwijl je ingelogd bent, en &#039;Project beheer&#039; te keizen "
-"in het menu aan de linkerkant, ofwel door naar http://%3$s/project/admin/?"
-"group_id=%6$s , na login.\n"
+"in het menu aan de linkerkant, ofwel door naar http://%"
+"3$s/project/admin/?group_id=%6$s , na login.\n"
 "\n"
 "Je project zal niet in het Trove overzicht verschijnen (een lijst van "
 "projecten op %7$s om makkelijk rond te kijken en te zoeken) zolang je het "
@@ -967,8 +967,8 @@
 "%3$s"
 msgstr ""
 "%1$s heeft een verzoek ingediend om aan je project deel te nemen. Je kunt "
-"dit verzoek afhandelen op de <a href=\"http://%2$s/project/admin/?group_id=%3"
-"$s\">project beheer pagina</a>."
+"dit verzoek afhandelen op de <a href=\"http://%2$s/project/admin/?group_id=%"
+"3$s\">project beheer pagina</a>."
 
 #: common/include/GroupJoinRequest.class.php:252
 #, fuzzy, php-format
@@ -4363,15 +4363,15 @@
 "ssh/id_rsa.pub' (protocol version 2). Read the ssh documentation for further "
 "information on sharing keys.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Om te voorkomen dat je iedere keer je wachtwoord moet intypen voor je CVS/"
-"SSH ontwikkelaars account, kun je hier je public key(s) uploaden zodat ze "
-"op de CVS server in je ~/.ssh/authorized_keys file geplaatst worden. Dit "
-"wordt gedaan door een cron job, dus het gebeurt waarschijnlijk niet meteen. "
-"Wacht in ieder geval een uur.</p><p>Om een public key te genereren kun je "
+"<p>Om te voorkomen dat je iedere keer je wachtwoord moet intypen voor je "
+"CVS/SSH ontwikkelaars account, kun je hier je public key(s) uploaden zodat "
+"ze op de CVS server in je ~/.ssh/authorized_keys file geplaatst worden. Dit "
+"wordt gedaan door een cron job, dus het gebeurt waarschijnlijk niet meteen. "
+" Wacht in ieder geval een uur.</p><p>Om een public key te genereren kun je "
 "het programma 'ssh-keygen' gebruiken (je kunt zowel protocol 1 als 2 "
-"gebruiken). De public key zal worden geplaatst in '~/.ssh/identity."
-"pub' (protocol 1) en '~/.ssh/id_dsa.pub' of '~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol "
-"2). Lees de ssh documentatie voor verdere informatie over key sharing.</p>"
+"gebruiken). De public key zal worden geplaatst in '~/.ssh/identity.pub' "
+"(protocol 1) en '~/.ssh/id_dsa.pub' of '~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol 2). "
+"Lees de ssh documentatie voor verdere informatie over key sharing.</p>"
 
 #: www/account/editsshkeys.php:81
 msgid ""
@@ -4689,8 +4689,7 @@
 " -- the %1$s staff\n"
 msgstr ""
 "Iemand (waarschijnlijk jijzelf) op de %3$s site heeft een \n"
-"wachtwoord wijziging via e-mail bevestiging aangevraagd. Als dit niet zo "
-"is,\n"
+"wachtwoord wijziging via e-mail bevestiging aangevraagd. Als dit niet zo is,\n"
 "negeer dan deze melding zodat het wijzigingsverzoek vervalt.\n"
 "\n"
 "Als je deze bevestiging wel hebt aangevraagd, volg dan het volgende URL\n"
@@ -12476,7 +12475,8 @@
 #, fuzzy
 msgid "Now limiting view to projects in the following categories:"
 msgstr ""
-"De weergave van projecten wordt nu ingeperkt op de volgende categorie&euml;n:"
+"De weergave van projecten wordt nu ingeperkt op de volgende "
+"categorie&euml;n:"
 
 #: www/softwaremap/trove_list.php:316
 msgid "Activity Percentile:&nbsp;"

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/pl.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/pl.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/pl.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2009-10-06 16:20+0200\n"
 "Last-Translator: Roland Mas <lolando at debian.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
@@ -3515,8 +3515,8 @@
 "<p>Documentation for GNU Arch (sometimes referred to as \"tla\") is "
 "available <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnu-arch/\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
+"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:75
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:71
@@ -3534,8 +3534,8 @@
 "<a href=\"http://bazaar-vcs.org/Documentation\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
 "<p>Dokumentacja Bazaar (czasem określanego jako \"bzr\") dostępna jest <a "
-"href=\"http://doc.bazaar-vcs.org/latest/en/user-guide/index.html\">tutaj</a>."
-"</p>"
+"href=\"http://doc.bazaar-vcs.org/latest/en/user-"
+"guide/index.html\">tutaj</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:84
 #, fuzzy
@@ -3703,8 +3703,8 @@
 "<p>CVS documentation is available <a href=\"http://cvsbook.red-bean.com/"
 "\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
+"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:81
 msgid ""
@@ -3796,8 +3796,8 @@
 "<p>Documentation for Darcs is available <a href=\"http://darcs.net/\">here</"
 "a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
+"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmdarcs/common/DarcsPlugin.class.php:77
 #, fuzzy
@@ -3849,8 +3849,8 @@
 "<p>Documentation for Git is available <a href=\"http://git-scm.com/\">here</"
 "a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest "
-"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
+"<p>Dokumentacja Subversion (czasem określanego jako \"SVN\") dostępna jest <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\">tutaj</a>.</p>"
 
 #: plugins/scmgit/common/GitPlugin.class.php:78
 #, fuzzy

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/ru.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/ru.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/ru.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -951,8 +951,8 @@
 "%3$s"
 msgstr ""
 "Запрос присоединения к проекту от участника %1$s . \n"
-"Вы можете одобрить этот запрос здесь: http://%2$s/project/admin/?group_id=%3"
-"$s. \n"
+"Вы можете одобрить этот запрос здесь: http://%2$s/project/admin/?group_id=%"
+"3$s. \n"
 "\n"
 "Обращение к Вам запрашивающего:\n"
 "%4$s"
@@ -3759,8 +3759,8 @@
 "<p>Documentation for GNU Arch (sometimes referred to as \"tla\") is "
 "available <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnu-arch/\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a href="
-"\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
+"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:75
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:71
@@ -3777,8 +3777,8 @@
 "<p>Documentation for Bazaar (sometimes referred to as \"bzr\") is available "
 "<a href=\"http://bazaar-vcs.org/Documentation\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a href="
-"\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
+"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:84
 #, fuzzy
@@ -3800,9 +3800,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:97
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:100
@@ -3820,9 +3821,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmbzr/common/BzrPlugin.class.php:100
 #: plugins/scmcpold/common/CpoldPlugin.class.php:80
@@ -3936,9 +3938,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmcpold/common/CpoldPlugin.class.php:79
 #, fuzzy
@@ -3951,9 +3954,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:76
 #, fuzzy
@@ -3961,8 +3965,8 @@
 "<p>CVS documentation is available <a href=\"http://cvsbook.red-bean.com/"
 "\">here</a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a href="
-"\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
+"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
 
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:81
 msgid ""
@@ -3995,9 +3999,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:101
 msgid ""
@@ -4063,8 +4068,8 @@
 "<p>Documentation for Darcs is available <a href=\"http://darcs.net/\">here</"
 "a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a href="
-"\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
+"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
 
 #: plugins/scmdarcs/common/DarcsPlugin.class.php:77
 #, fuzzy
@@ -4087,9 +4092,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmdarcs/common/DarcsPlugin.class.php:106
 #, fuzzy
@@ -4118,8 +4124,8 @@
 "<p>Documentation for Git is available <a href=\"http://git-scm.com/\">here</"
 "a>.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a href="
-"\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
+"<p>Документация по устройству репозитория (чаще называется \"SVN\") <a "
+"href=\"http://svnbook.red-bean.com/\"> доступна тут </a></p>"
 
 #: plugins/scmgit/common/GitPlugin.class.php:78
 #, fuzzy
@@ -4141,9 +4147,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmgit/common/GitPlugin.class.php:92
 #, fuzzy
@@ -4156,9 +4163,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmgit/common/GitPlugin.class.php:129
 #, fuzzy
@@ -4206,9 +4214,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmhg/common/HgPlugin.class.php:67
 #, fuzzy
@@ -4221,9 +4230,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmsvn/common/SVNPlugin.class.php:77
 msgid ""
@@ -4257,9 +4267,10 @@
 "<p><b>Доступ разработчика к репозиторию по протоколу SSH</b></p><p>Только "
 "разработчики имеют доступ к репозиторию SVN используя SSH. Клиент "
 "(рекомендуемый: TortoiseSVN) должен быть установлен на компьютере "
-"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> <i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</"
-"i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на /<b>svnroot</b>/ "
-"соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль доступа к сайту.</p>"
+"разработчика. Укажите в поле адреса: <b>SVN+SSH://</b> "
+"<i>НИК_РАЗРАБОТЧИКА</i> а так-же в строке замените: /<b>svn</b>/ на "
+"/<b>svnroot</b>/ соответственно! При запросе пароля, введите Ваш пароль "
+"доступа к сайту.</p>"
 
 #: plugins/scmsvn/common/SVNPlugin.class.php:104
 #, fuzzy
@@ -4410,8 +4421,8 @@
 "email to complete the email change. </p><a href=\"%1$s\">[ Home ]</a>"
 msgstr ""
 "<p>Укажите новый емайл адрес на который Вы хотите переправлять Вашу "
-"корреспонденцию. Следуйте инструкциям для завершения смены емайл адреса. </"
-"p><a href=\"/\">[ Home ]</a>"
+"корреспонденцию. Следуйте инструкциям для завершения смены емайл адреса. "
+"</p><a href=\"/\">[ Home ]</a>"
 
 #: www/account/change_email.php:81
 msgid "Email change"
@@ -4520,9 +4531,10 @@
 "каталог ~/.ssh/authorized_keys файл. Изменения вступят в силу несколько "
 "позже, в течении нескоьких часов.</p><p>Для создания общего ключа, "
 "воспользуйтесь программой 'ssh-keygen' (в случае использования обоих "
-"протоколов 1 или 2). Ключ общего доступа для 1 протокола '~/.ssh/identity."
-"pub' для протокола 2 '~/.ssh/id_dsa.pub' или '~/.ssh/id_rsa.pub' . Прочтите "
-"документацию по использованию и работе с ключами открытого доступа SSH.</p>"
+"протоколов 1 или 2). Ключ общего доступа для 1 протокола "
+"'~/.ssh/identity.pub' для протокола 2 '~/.ssh/id_dsa.pub' или "
+"'~/.ssh/id_rsa.pub' . Прочтите документацию по использованию и работе с "
+"ключами открытого доступа SSH.</p>"
 
 #: www/account/editsshkeys.php:81
 msgid ""
@@ -4748,12 +4760,12 @@
 msgstr ""
 "<P>На данном этапе вам выслано письмо на ваш е-майл для подтверждения "
 "работоспособности вашего почтового ящика.\t\t Получив в теле письма ссылку, "
-"проследуйте по ней, это необходимо для завершния процесса регистрации\t\t .\t"
-"\t <P> Если на указанный вами е-майл, письмо по какой-либо причине не пришло "
-"в течении получаса, возможно вам придется повторить процедуру указания "
-"правильного е-майл адреса.\t\t<P><A href=\"pending-resend.php?form_user=%1$s"
-"\"><b>[Отправить повторное письмо на вышеуказанный мной адрес]</b></A>\t"
-"\t<br><hr>\t\t<p>"
+"проследуйте по ней, это необходимо для завершния процесса регистрации\t\t .\t\t "
+"<P> Если на указанный вами е-майл, письмо по какой-либо причине не пришло в "
+"течении получаса, возможно вам придется повторить процедуру указания "
+"правильного е-майл адреса.\t\t<P><A href=\"pending-resend.php?form_user=%"
+"1$s\"><b>[Отправить повторное письмо на вышеуказанный мной адрес]</b></A>\t\t"
+"<br><hr>\t\t<p>"
 
 #: www/account/login.php:108
 #, fuzzy, php-format
@@ -4776,8 +4788,8 @@
 "выходящие за рамки вашего аккаунта). Если Вы считаете важным причины "
 "удаления Вашего аккаунта, или в подробностях узнать о произошедшем, следуйте "
 "по ссылке <a href=\"/support/?group_id=1\">задать вопросы или обсудить "
-"действия администрации сайта</a>.</p><p>Будьте вежливы и учтительны."
-"<br><br>, С уважением, Администрация сайта %1$s </p>"
+"действия администрации сайта</a>.</p><p>Будьте вежливы и "
+"учтительны.<br><br>, С уважением, Администрация сайта %1$s </p>"
 
 #: www/account/login.php:117
 msgid "Cookies must be enabled past this point."
@@ -5902,11 +5914,11 @@
 "statements</span><br /><br />"
 msgstr ""
 "Здесь вы можете управлять включая или отключая для сайта плагины "
-"расположеные в каталоге plugins/ . В случае если Вы хотите активировать что-"
-"нибудь только для отдельного проекта, или отдельного пользователя, укажите "
-"применить плагин.<br><span class=\"ВНИМАНИЕ\">будте осторожны некоторые "
-"группы или пользователи могут использовать плагин. Отключая плагин он "
-"отключается также и для пользователей или групп.<br>Будте ОСОБЕННО "
+"расположеные в каталоге plugins/ . В случае если Вы хотите активировать "
+"что-нибудь только для отдельного проекта, или отдельного пользователя, "
+"укажите применить плагин.<br><span class=\"ВНИМАНИЕ\">будте осторожны "
+"некоторые группы или пользователи могут использовать плагин. Отключая плагин "
+"он отключается также и для пользователей или групп.<br>Будте ОСОБЕННО "
 "внимательны запуская SQL стартовый скриптinit в случае если он был отключен "
 "ранее (и если Вы хотие перезапустить его) потомучто некоторые скрипты "
 "персбрасывают таблицу состояний</span><br><br>"
@@ -8746,20 +8758,20 @@
 "<P>Панель рейтингов отображает во всех параметрах усредненные значения на "
 "различных уровнях для каждой отведенной категории. В соответствии "
 "совпадениям по критериям, позиции в рейтинге либо увеличивются, либо "
-"уменьшаются результатируясь в \"надёжных \" и \"ненадежных\" партнеров.</"
-"P><UL><LI>Поля\"Рангов\" показывают относительные соотношения между "
-"участниками учавствующими в рейтингах %1$s участников.</LI><LI> Позиция "
-"\"Общего Счета\" показывает усредненное значение, взвешенное по суммарному "
-"счету, основываясь только на респектабельных участниках.</LI><LI>Позиции "
-"\"Персонального значения\" отображают весомость участника по оценкам "
-"разработчиков (между 1 и 1.5) -- высшего рейтинга, дающего наибольшую "
-"весомость.</LI></UL><P><I>Если Вы желаете снять себя с системы рейтиногв "
-"( соответственно и вы не сможете поднимать рейтинг остальных участников "
-"рейтинга), просмотреть или изменить запись <a href=\"/account/\"> "
-"персональной страницы учетной записи </A>. Если вы решили снять себя с "
-"рейтингов, ваши позиции распределятся на всех участников рейтинга "
-"безвозвратно, и панель отображения рейтингов удалится с вашей страницы. </"
-"I></P>"
+"уменьшаются результатируясь в \"надёжных \" и \"ненадежных\" "
+"партнеров.</P><UL><LI>Поля\"Рангов\" показывают относительные соотношения "
+"между участниками учавствующими в рейтингах %1$s участников.</LI><LI> "
+"Позиция \"Общего Счета\" показывает усредненное значение, взвешенное по "
+"суммарному счету, основываясь только на респектабельных "
+"участниках.</LI><LI>Позиции \"Персонального значения\" отображают весомость "
+"участника по оценкам разработчиков (между 1 и 1.5) -- высшего рейтинга, "
+"дающего наибольшую весомость.</LI></UL><P><I>Если Вы желаете снять себя с "
+"системы рейтиногв ( соответственно и вы не сможете поднимать рейтинг "
+"остальных участников рейтинга), просмотреть или изменить запись <a "
+"href=\"/account/\"> персональной страницы учетной записи </A>. Если вы решили "
+"снять себя с рейтингов, ваши позиции распределятся на всех участников "
+"рейтинга безвозвратно, и панель отображения рейтингов удалится с вашей "
+"страницы. </I></P>"
 
 #: www/include/user_home.php:184
 #, fuzzy, php-format
@@ -11645,15 +11657,15 @@
 "ограничения, в связи с тем, что \"Unix Name\" может быть длинной от 3 до 15 "
 "букв нижнего регистра, состоять только из английских букв и цифр. <ul> "
 "<li>Недопустимо совпадение с unix именем другого проекта</li><li> И не может "
-"совпадать с зарезервироваными именами доменов</li><li>Уникальное имя \"Unix"
-"\" выбирается только один раз при регистрации проекта, и в дальнейшем "
+"совпадать с зарезервироваными именами доменов</li><li>Уникальное имя \"Unix\" "
+"выбирается только один раз при регистрации проекта, и в дальнейшем "
 "изменения невозможны</li></ul><p/>Выбор уникального имени для Вашего "
 "проекта, самая важная часть регистрации, в связи с тем, что в дальнейшем "
-"будет использоватся при определении имен:<ul><li> Вашего сайта <tt>unixname.%"
-"1$s</tt></li><li> Корневой позиции репозитория SVN (или CVS) например: "
+"будет использоватся при определении имен:<ul><li> Вашего сайта <tt>unixname."
+"%1$s</tt></li><li> Корневой позиции репозитория SVN (или CVS) например: "
 "<tt>svn+ssh://<b>ИМЯ_УЧАСТНИКА</b>@svn.%1$s/svnroot/unixname</tt> </li><li> "
-"Доступа к шелл <tt>unixname.%1$s</tt></li><li>Системе поиска сайта.</li></"
-"ul><p/>Уникальное имя (Unix Name) :<br/>"
+"Доступа к шелл <tt>unixname.%1$s</tt></li><li>Системе поиска "
+"сайта.</li></ul><p/>Уникальное имя (Unix Name) :<br/>"
 
 #: www/register/projectinfo.php:160
 #, fuzzy

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/sv.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/sv.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/sv.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2009-07-19 01:41+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Bagge <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
-"Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 
@@ -723,8 +723,8 @@
 "beskrivning på ditt projekt. Detta kan göras genom att besöka din "
 "projektsida\n"
 " medan du är inloggad, och välja 'Projekt admin' från menyn\n"
-"till vänster (eller genom att besöka http://%3$s/project/admin/?group_id=%6"
-"$s\n"
+"till vänster (eller genom att besöka http://%3$s/project/admin/?group_id=%"
+"6$s\n"
 "efter inloggning).\n"
 "\n"
 "Ditt projekt kommer inte heller att synas i resurskartan (huvud\n"
@@ -734,8 +734,7 @@
 "Besök ditt projekt medan du är inloggad, och välj 'Projekt admin' från \n"
 "menyn till vänster.\n"
 "\n"
-"Dra nytta av systemet, och snälla berätta för andra om %7$s. Låt oss få "
-"veta\n"
+"Dra nytta av systemet, och snälla berätta för andra om %7$s. Låt oss få veta\n"
 "om det finns något vi kan göra för att hjälpa dig.\n"
 "\n"
 "-- %7$s-personalen"
@@ -1130,8 +1129,8 @@
 "\n"
 "<http://%2$s/account/verify.php?confirm_hash=_%3$s>\n"
 "\n"
-"(Om du inte ser någon URL ovan, så beror det förmodligen på ett fel i din e-"
-"postläsare.\n"
+"(Om du inte ser någon URL ovan, så beror det förmodligen på ett fel i din "
+"e-postläsare.\n"
 "Använd någon av de nedanstående, men försäkra dig om att allt är skrivet på "
 "en rad.)\n"
 "\n"

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/th.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/th.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/th.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2009-10-06 16:32+0200\n"
 "Last-Translator: Roland Mas <lolando at debian.org>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: th\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
-"Language: th\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_CN.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_CN.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_CN.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -8,12 +8,15 @@
 "Project-Id-Version: Gforge 4.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-01 22:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-01 14:35+0100\n"
-"Last-Translator: \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-11 16:27+0200\n"
+"Last-Translator: 邱承 <qiucheng1 at sina.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: zh_CN\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
 
 #: common/docman/Document.class.php:112 common/docman/Document.class.php:447
 #: common/pm/ProjectGroup.class.php:132 common/pm/ProjectGroup.class.php:346
@@ -95,7 +98,7 @@
 
 #: common/forum/Forum.class.php:244
 msgid "Invalid forum group identifier"
-msgstr ""
+msgstr "非法的论坛组ID"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:474 common/forum/Forum.class.php:511
 #: common/frs/FRSPackage.class.php:270 common/frs/FRSPackage.class.php:302
@@ -106,11 +109,11 @@
 
 #: common/forum/Forum.class.php:495
 msgid "Unable To Add Monitor"
-msgstr "无法添加监视"
+msgstr "无法添加监视器"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:544
 msgid "You Can Only Save Your Place If You Are Logged In"
-msgstr "只有登录后才能保存位置"
+msgstr "只有登录后才能保存你的位置"
 
 #: common/forum/Forum.class.php:562
 msgid "Forum::savePlace()"
@@ -136,9 +139,8 @@
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:185
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:233
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:268
-#, fuzzy
 msgid "Forum not found"
-msgstr "找不到问卷"
+msgstr "找不到论坛"
 
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:214
 #: common/forum/ForumFactory.class.php:242
@@ -199,7 +201,7 @@
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:579
 msgid "Invalid Message ID"
-msgstr ""
+msgstr "非法的消息ID"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:666
 #, php-format
@@ -207,7 +209,7 @@
 "\n"
 "Read and respond to this message at: \n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "在%s处阅读和回复本消息"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:668
 #, php-format
@@ -219,6 +221,11 @@
 "(enter your response here)\n"
 "%1$s"
 msgstr ""
+"\n"
+"或者回复本邮件。把您的回复写在下面的标志中间:\n"
+"%1$s\n"
+"(您的回复输入在此)\n"
+"%1$s"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:674
 #, php-format
@@ -228,10 +235,14 @@
 "\n"
 "By: %s\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"由: %s\n"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:679
 msgid "A file has been uploaded with this message."
-msgstr ""
+msgstr "在本消息中一个文件已被上传。"
 
 #: common/forum/ForumMessage.class.php:690
 #, php-format
@@ -239,15 +250,15 @@
 "You are receiving this email because you elected to monitor this forum.\n"
 "To stop monitoring this forum, login to %s and visit: \n"
 "%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "你由于被选举出来监控这个论坛而接收到本邮件。如果想要停止监控这个论坛,请登录%s并访问:%s"
 
 #: common/frs/FRSFile.class.php:93
 msgid "FRSFile Name Must Be At Least 3 Characters"
-msgstr "FRSFile 文件名称必须至少3个字节"
+msgstr "文件发布系统规定文件名称必须至少3个字节"
 
 #: common/frs/FRSFile.class.php:97
 msgid "Filename can only be alphanumeric and \"-\" \"_\" \".\" characters."
-msgstr ""
+msgstr "文件名只能是字符和\"-\"\"_\"\".\"。"
 
 #: common/frs/FRSFile.class.php:107
 msgid "FRSFile Appears to be invalid"
@@ -273,7 +284,7 @@
 #: common/frs/FRSRelease.class.php:289
 #, php-format
 msgid "[%1$s Release] %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "[%1$s 发布] %2$s"
 
 #: common/frs/FRSRelease.class.php:292
 #, php-format
@@ -289,13 +300,18 @@
 "\n"
 "%6$s"
 msgstr ""
+"项目 %1$s(%2$s)已发布一个新的版本包 \"%3$s\"。\n"
+"您可以通过下面的链接下载:\n"
+"%4$s\n"
+"您接收到本邮件是由于您请求在有新的版本发布时通知您。如果您不希望被通知,请登录到 %5%s 点击链接:\n"
+"\n"
+"%6$s"
 
 #: common/include/Error.class.php:126 common/include/Group.class.php:427
 #: common/include/Group.class.php:499 www/include/exit.php:37
 #: www/news/admin/index.php:345
-#, fuzzy
 msgid "Permission denied."
-msgstr "权限不足"
+msgstr "权限不足."
 
 #: common/include/Error.class.php:143 common/include/User.class.php:280
 #: www/tracker/tracker.php:74
@@ -312,9 +328,8 @@
 msgstr "缺少参数"
 
 #: common/include/Group.class.php:233
-#, fuzzy
 msgid "Group Not Found"
-msgstr "找不到文件"
+msgstr "找不到群组"
 
 #: common/include/Group.class.php:249 www/survey/admin/add_question.php:35
 #: www/survey/admin/add_survey.php:36 www/survey/admin/edit_question.php:37
@@ -331,11 +346,11 @@
 #: common/include/Group.class.php:265
 #, php-format
 msgid "fetchData():: %s"
-msgstr ""
+msgstr "fetchData():: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:289
 msgid "Group::create: Group object already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Group::create: 已经存在同名组"
 
 #: common/include/Group.class.php:294
 #, fuzzy
@@ -356,7 +371,7 @@
 msgid ""
 "The Registration Purpose text is too long. Please make it smaller than 1500 "
 "bytes."
-msgstr ""
+msgstr "注册说明太长。请简化到不超过1500字节。"
 
 #: common/include/Group.class.php:310
 msgid "Describe in a more comprehensive manner your project."
@@ -365,93 +380,91 @@
 #: common/include/Group.class.php:313
 msgid ""
 "Your project description is too long. Please make it smaller than 256 bytes."
-msgstr ""
+msgstr "项目说明太长。请简化到不超过256字节。"
 
 #: common/include/Group.class.php:353
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could not create group: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:不能创建组:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:360
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could not get group id: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:不能获取组编号:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:379
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could not add admin to newly created group: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误: 不能将管理员帐号添加到新建组:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:422 common/include/Group.class.php:494
-#, fuzzy
 msgid "Could not get permission."
-msgstr "无法获得许可权"
+msgstr "无法获得权限"
 
 #: common/include/Group.class.php:445
 #, php-format
 msgid "ERROR: DB: Could not change group properties: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:数据库:不能更改组属性:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:513
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
+#, fuzzy
 msgid "New Doc Address Appeared Invalid: %s"
 msgid_plural "New Doc Addresses Appeared Invalid: %s"
-msgstr[0] "E-mail位址明显无效"
-msgstr[1] "E-mail位址明显无效"
+msgstr[0] "新文档地址看起来无效:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:566
 msgid ""
 "Error updating project information: Maximum length for Project Description "
 "is 255 chars."
-msgstr ""
+msgstr "更新项目信息错误:项目描述不能超过256个字符。"
 
 #: common/include/Group.class.php:614
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
+#, fuzzy
 msgid "Error updating project information: %s"
-msgstr "项目类别"
+msgstr " 更新项目信息错误:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:706
-#, fuzzy
 msgid "Invalid Status Change"
-msgstr "不正确用户"
+msgstr "无效的状态变更"
 
 #: common/include/Group.class.php:717
 #, php-format
 msgid "ERROR: DB: Could not change group status: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误: 数据库: 不能更改组状态: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:885
 msgid "Couldn't insert SCM_BOX to database"
-msgstr ""
+msgstr "不能插入版本控制主机(SCM_BOX)到数据库"
 
 #: common/include/Group.class.php:889
 msgid "SCM Box can't be empty"
-msgstr "SCM Box 不能为空"
+msgstr "必须填写版本控制主机地址(SCM BOX)"
 
 #: common/include/Group.class.php:1318
 msgid ""
 "Bad tag name, you only can use the following characters: [A-Z][a-z][0-9]-_&'#"
 "+. and space"
-msgstr ""
+msgstr "标记名有问题,你只能使用一下字符:[A-Z][a-z][0-9]-_&'#+.和空格"
 
 #: common/include/Group.class.php:1328
-#, fuzzy
 msgid "Setting tags: "
-msgstr "设置"
+msgstr "设置标签:"
 
 #: common/include/Group.class.php:1373
 msgid "Cannot Delete System Group"
-msgstr ""
+msgstr "不能删除系统组"
 
 #: common/include/Group.class.php:1403
 #, php-format
 msgid "Not Object: ArtifactType: %d"
-msgstr ""
+msgstr "不是对象:追踪(Artifact)类型:%d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1415
 #, php-format
 msgid "Not Object: Forum: %d"
-msgstr ""
+msgstr "不是对象:论坛:%d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1428
 #, fuzzy, php-format
@@ -459,24 +472,25 @@
 msgstr "无法更新上层文章"
 
 #: common/include/Group.class.php:1459
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
+#, fuzzy
 msgid "Could Not Delete News Forum: %d"
-msgstr "无法完成执行"
+msgstr "不能删除新论坛:%d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1505
 #, php-format
 msgid "Not Object: Survey: %d"
-msgstr ""
+msgstr "不是对象: 调查: %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1518
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Not Object: SurveyQuestion: %d"
-msgstr "没有发现问卷问题"
+msgstr "不是对象: 问卷问题(SurveyQuestion): %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1531
 #, php-format
 msgid "Not Object: MailingList: %d"
-msgstr ""
+msgstr "不是对象: 邮件列表: %d"
 
 #: common/include/Group.class.php:1535
 #, fuzzy
@@ -485,148 +499,142 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:1636
 msgid "User is not active. Only active users can be added."
-msgstr ""
+msgstr "用户没有激活。只能添加已经激活了的用户。"
 
 #: common/include/Group.class.php:1675
 #, php-format
 msgid "ERROR: Could Not Add User To Group: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:不能将用户加到组:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:1702 common/include/Group.class.php:1725
 #, fuzzy
 msgid "Error Getting Role Object"
-msgstr "创建群组对象时发生错误"
+msgstr "获取角色信息时发生错误"
 
 #: common/include/Group.class.php:1755
 #, fuzzy
 msgid "ERROR: User does not exist"
-msgstr "查询不存在"
+msgstr "错误:用户不存在"
 
 #: common/include/Group.class.php:1802
 #, php-format
 msgid "ERROR: User not removed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:用户没有被删除:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:1817
 #, php-format
 msgid "ERROR: DB: artifact: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:数据库:跟踪(artifact):%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:1852 common/include/Group.class.php:1865
 #, php-format
 msgid "ERROR: DB: project_assigned_to %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误:数据库:项目被指定给 %d: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:1911 www/project/admin/roleedit.php:64
 #, fuzzy
 msgid "Could Not Get Role"
-msgstr "无法完成执行"
+msgstr "不能获取角色信息"
 
 #: common/include/Group.class.php:1914 common/include/Group.class.php:1919
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
+#, fuzzy
 msgid "Role: %s"
-msgstr "角色"
+msgstr "角色:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:1973
-#, fuzzy
 msgid "Error getting member object"
-msgstr "创建群组对象时发生错误"
+msgstr "获取成员对象错误"
 
 #: common/include/Group.class.php:1976
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid "Error getting member object: %s"
-msgstr "创建群组对象时发生错误"
+msgstr "获取成员对象错误:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2015
 #, fuzzy
 msgid "Group already active"
-msgstr "帐号已经启用。"
+msgstr "组已被激活"
 
 #: common/include/Group.class.php:2038
-#, fuzzy
 msgid "Error creating ArtifactTypes object"
-msgstr "创建群组对象时发生错误"
+msgstr "创建跟踪类型(artifacttypes)时发生错误"
 
 #: common/include/Group.class.php:2043 common/include/Group.class.php:2049
 #, php-format
 msgid "ATS%d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ATS%d: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2061
-#, fuzzy
 msgid "Open-Discussion"
-msgstr "讨论版:"
+msgstr "开放式讨论:"
 
 #: common/include/Group.class.php:2061
 msgid "General Discussion"
-msgstr ""
+msgstr "一般讨论"
 
 #: common/include/Group.class.php:2062 common/include/Group.class.php:2069
 #: common/include/Group.class.php:2076
 #, php-format
 msgid "F%d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "F%d: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2068
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "帮助"
 
 #: common/include/Group.class.php:2068
 msgid "Get Public Help"
-msgstr ""
+msgstr "获取公开帮助"
 
 #: common/include/Group.class.php:2075
-#, fuzzy
 msgid "Developers-Discussion"
-msgstr "所有项目开发者"
+msgstr "开发者讨论"
 
 #: common/include/Group.class.php:2075
-#, fuzzy
 msgid "Project Developer Discussion"
-msgstr "所有项目开发者"
+msgstr "项目开发者讨论"
 
 #: common/include/Group.class.php:2088
-#, fuzzy
 msgid "Uncategorized Submissions"
-msgstr "新文件提交"
+msgstr "未归类的提交"
 
 #: common/include/Group.class.php:2089
 #, php-format
 msgid "DG: %s"
-msgstr ""
+msgstr "DG:%s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2102
 #, php-format
 msgid "FRSP: %s"
-msgstr ""
+msgstr "FRSP: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2114
 msgid "To Do"
-msgstr ""
+msgstr "待办事宜"
 
 #: common/include/Group.class.php:2114
 msgid "Things We Have To Do"
-msgstr ""
+msgstr "我们必须做的事情"
 
 #: common/include/Group.class.php:2115 common/include/Group.class.php:2122
 #, php-format
 msgid "PG%d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "PG%d: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2121
 #, fuzzy
 msgid "Next Release"
-msgstr "最近更新"
+msgstr "下一个版本发布"
 
 #: common/include/Group.class.php:2121
-#, fuzzy
 msgid "Items For Our Next Release"
-msgstr "最新发布项目"
+msgstr "下个版本发布的内容"
 
 #: common/include/Group.class.php:2148
 #, php-format
 msgid "R%d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "R%d: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2167
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:149
@@ -635,19 +643,19 @@
 #: www/stats/site_stats_utils.php:284 www/tracker/detail.php:187
 #: www/tracker/mod-limited.php:185 www/tracker/mod.php:282
 msgid "Commits"
-msgstr ""
+msgstr "提交"
 
 #: common/include/Group.class.php:2168
 #, php-format
 msgid "ML: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ML: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2213 common/include/Group.class.php:2286
 msgid "Group does not have any administrators."
-msgstr ""
+msgstr "组没有任何管理员"
 
 #: common/include/Group.class.php:2222
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid ""
 "Your project registration for %4$s has been approved.\n"
 "\n"
@@ -681,37 +689,12 @@
 "\n"
 "-- the %4$s crew"
 msgstr ""
-"您在 %7$s 注册的项目通过审核了\n"
-"\n"
-"项目全名:%1$s\n"
-"项目Unix名称:%2$s\n"
-"CVS服务器:cvs.%2$s.%3$s\n"
-"控制/网页服务器:%2$s.%3$s\n"
-"\n"
-"您在我们网站上的DNS信息可能需要一天的时间才能够使用,在DNS信息可以使用前,您"
-"可以试着登录 %4$s 并且指定 CVS 到 %5$s\n"
-"\n"
-"如果在6个小时后您的控制介面/CVS帐号仍然无法运作,请开启一个支持传票,这样子我"
-"们就会帮您看看问题出在哪里。请注意所有的控制/CVS帐号无法通过telnet登录而且只"
-"能通过SSH1。\n"
-"\n"
-"您的网站可以通过控制帐号存取,请读取网站文件 (下面的链接) 来了解操作方式、可"
-"以使用的服务与帐号的资料夹配置。\n"
-"\n"
-"登录后参观您自己在 %7$s 的项目页面,您可以发现左手边有标示为'项目管理'的功能"
-"选单。\n"
-"\n"
-"我们非常建议您现在参观 %7$s 并且为您的项目创建一个公开的说明\n"
-" (请在登录后浏览 http://%3$s/project/admin/?group_id=%6$s)\n"
-"\n"
-"您的项目也不会立即出现在软件地图上 (主要的项目列表放在 %7$s,它在浏览与搜索上"
-"具有相当大的弹性),您必须在管理介面中指定它的分类,这样一来浏览网站的朋友才可"
-"以找到您的项目,建议您可以现在进行登录网站后浏览您的项目,接着从左边的标示 "
-"'软件地图分类' 点击编辑进行分类。\n"
-"\n"
-"如果有任何问题请联络 %7$s,让我们知道您需要什么样的协助。\n"
-"\n"
-"-- %7$s"
+"你注册的项目 %4$s 已经批准.项目全名: %1$s项目Unix名: %2$s你的DNS需要一天才能激活。你的WEB网站可以通过shell帐号存取"
+"。请阅读下面的链接中的建站文档来了解用法,可使用的服务,和帐号的目录布局.你如果登录后访问%4%s处的项目页面, "
+"将会发现额外的菜单功能项:'项目管理'.强烈建议你现在访问 %4$s ,创建项目的公开说明.请登录后访问项目页面, 选择左边的'项目管理' "
+"菜单(或登录后访问%3$s).在你未通过项目管理页面将项目分类前,你的项目不会在项目分类列表中显示(部署在%4$s上的项目列表,以易于查找和浏览) "
+"。这样人们可以很方便的发现你的项目.登录后访问你的项目,再选择左边菜单的'项目管理'.享用这个系统的同时请告诉其他人%"
+"4$s。如果有需要请与我们联系,我们乐于提供帮助。-- %4$s的成员"
 
 #: common/include/Group.class.php:2258
 #, php-format
@@ -744,14 +727,14 @@
 
 #: common/include/Group.class.php:2336
 msgid "Could not find user who has submitted the project."
-msgstr ""
+msgstr "无法找到提交项目的用户。"
 
 #: common/include/Group.class.php:2351
 msgid "There is no administrator to send the mail."
-msgstr ""
+msgstr "没有发送邮件的管理员"
 
 #: common/include/Group.class.php:2360
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid ""
 "New %1$s Project Submitted\n"
 "\n"
@@ -766,18 +749,18 @@
 "\n"
 "项目全名:%2$s\n"
 "注册说明:%3$s\n"
-"授权方式:%4$s\n"
+"注册人:%5$s (%6$s)\n"
 "\n"
 "请浏览下面网址审核这个项目:\n"
-"%5$s"
+"%4$s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2374 common/include/Group.class.php:2389
 #, php-format
 msgid "New %1$s Project Submitted"
-msgstr "新项目 %1$s 完成注册了"
+msgstr "新项目 %1$s 已提交。"
 
 #: common/include/Group.class.php:2382
-#, fuzzy, php-format
+#, php-format
 msgid ""
 "New %1$s Project Submitted\n"
 "\n"
@@ -791,29 +774,25 @@
 "\n"
 "项目全名: %2$s\n"
 "注册说明: %3$s\n"
-"授权方式: %4$s\n"
 "\n"
 " %1$s 的管理团队会尽快审核您注册的项目,通过审核与否您都会收到通知。"
 
 #: common/include/Group.class.php:2407
-#, fuzzy
 msgid "Group name is too short"
-msgstr "问题太简略"
+msgstr "群组名称太短"
 
 #: common/include/Group.class.php:2410
-#, fuzzy
 msgid "Group name is too long"
-msgstr "群组名称 (编辑)"
+msgstr "群组名称太长"
 
 #: common/include/Group.class.php:2413
-#, fuzzy
 msgid "Group name already taken"
-msgstr "Unix名称重复"
+msgstr "群组名称已经有人使用"
 
 #: common/include/Group.class.php:2471
 #, php-format
 msgid "ERROR - Could Not Update Group Unix Status: %s"
-msgstr ""
+msgstr "错误 - 不能更新组的Unix状态: %s"
 
 #: common/include/Group.class.php:2550
 #: www/forum/include/ForumHTML.class.php:69 www/my/dashboard.php:79
@@ -858,7 +837,7 @@
 #: www/export/rss_project.php:100
 #: www/themes/gforge-simple-theme/Theme.class.php:498
 msgid "Activity"
-msgstr ""
+msgstr "活动跟踪"
 
 #: common/include/Group.class.php:2592
 #: common/include/group_section_texts.php:30
@@ -899,7 +878,7 @@
 #: common/include/Group.class.php:2654 common/reporting/report_utils.php:165
 #: www/themes/gforge-simple-theme/Theme.class.php:538
 msgid "Docs"
-msgstr "文件"
+msgstr "文档"
 
 #: common/include/Group.class.php:2669 www/include/project_home.php:405
 #: www/survey/include/SurveyHTML.class.php:53 www/survey/survey_utils.php:52
@@ -921,7 +900,7 @@
 #: www/stats/site_stats_utils.php:422
 #: www/themes/gforge-simple-theme/Theme.class.php:562
 msgid "SCM"
-msgstr "SCM"
+msgstr "源代码管理"
 
 #: common/include/Group.class.php:2729
 #: common/include/group_section_texts.php:34 common/include/rbac_texts.php:95
@@ -971,65 +950,61 @@
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:121
 msgid "<p>Unimplemented SCM plugin.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>未实现的源代码控制(SCM)插件。</p>"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:125
 msgid "<p>Instructions for anonymous access for unimplemented SCM plugin.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>匿名访问未实现的源代码控制(SCM)插件说明。</p>"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:129
 msgid "<p>Instructions for read-write access for unimplemented SCM plugin.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>读写访问未实现的源代码控制(SCM)插件说明。</p>"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:133
 msgid "<p>Instructions for snapshot access for unimplemented SCM plugin.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>快照访问(snapshot access)未实现的源代码控制(SCM)插件说明。</p>"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:138
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:150
-#, fuzzy
 msgid "Repository Browser"
-msgstr "SCM Repository"
+msgstr "存储库浏览"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:139
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:151
 msgid ""
 "<p>Browsing the SCM tree is not yet implemented for this SCM plugin.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>此源代码控制(SCM)插件未实现浏览源代码树的功能。</p>"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:142
-#, fuzzy
 msgid "Not implemented yet"
-msgstr "尚未启动"
+msgstr "尚未实现"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:157
 #: plugins/scmcvs/common/CVSPlugin.class.php:144
 #: plugins/scmdarcs/common/DarcsPlugin.class.php:124
 #: plugins/scmsvn/common/SVNPlugin.class.php:144
-#, fuzzy
 msgid "Repository Statistics"
-msgstr "使用统计"
+msgstr "存储库使用统计"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:158
 msgid "<p>Not implemented for this SCM plugin yet.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>未对此源代码控制(SCM)插件实现。</p>"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:191
 msgid "Repository History"
-msgstr ""
+msgstr "代码库历史"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:192
 msgid "Data about current and past states of the repository"
-msgstr ""
+msgstr "代码库关于过去和现在状态的数据"
 
 #: common/include/SCMPlugin.class.php:221
 msgid "Enable Anonymous Access"
-msgstr ""
+msgstr "开启匿名访问"
 
 #: common/include/User.class.php:241
-#, fuzzy
 msgid "You must supply a theme"
-msgstr "您必须提供一个帐号"
+msgstr "您必须提供一个方案"
 
 #: common/include/User.class.php:246
 msgid "You must supply a username"
@@ -1097,8 +1072,7 @@
 "\n"
 "-- the %3$s staff\n"
 msgstr ""
-"谢谢您在 %4$s 网站上注册。您创建了一个名为 %1$s 的帐号。为了完成注册,请点击"
-"下面的网址:\n"
+"谢谢您在 %4$s 网站上注册。您创建了一个名为 %1$s 的帐号。为了完成注册,请点击下面的网址:\n"
 "\n"
 "<http://%2$s/account/verify.php?confirm_hash=_%3$s>\n"
 "\n"
@@ -1142,9 +1116,8 @@
 msgstr "名称使用了错误的字节"
 
 #: common/include/account.php:75
-#, fuzzy
 msgid "Name is reserved."
-msgstr "名称保留给 CVS 使用"
+msgstr "名称是保留的。"
 
 #: common/include/account.php:89
 msgid "Name is reserved for CVS."
@@ -1163,9 +1136,8 @@
 msgstr "跟踪者"
 
 #: common/include/group_section_texts.php:33
-#, fuzzy
 msgid "Documentations"
-msgstr "查看文件"
+msgstr "文档"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:30 common/include/rbac_texts.php:33
 #: common/include/rbac_texts.php:35 common/include/rbac_texts.php:37
@@ -1173,7 +1145,7 @@
 #: www/frs/admin/index.php:216 www/project/admin/editgroupinfo.php:153
 #: www/project/admin/index.php:174 www/register/projectinfo.php:183
 msgid "Private"
-msgstr "隐藏"
+msgstr "私人"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:31 common/include/rbac_texts.php:34
 #: common/include/rbac_texts.php:38 common/include/rbac_texts.php:42
@@ -1184,67 +1156,55 @@
 msgstr "公开"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:32 common/include/rbac_texts.php:94
-#, fuzzy
 msgid "File Release System"
-msgstr "使用文件发布系统"
+msgstr "文件发布系统"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:36
-#, fuzzy
 msgid "Public (PServer)"
 msgstr "公共区域"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:39 common/include/rbac_texts.php:45
-#, fuzzy
 msgid "No Anonymous Posts"
-msgstr "允许匿名发表文章?"
+msgstr "不允许匿名发表文章"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:40 common/include/rbac_texts.php:46
-#, fuzzy
 msgid "Allow Anonymous Posts"
-msgstr "允许匿名发表文章?"
+msgstr "允许匿名发表文章"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:47 common/include/rbac_texts.php:50
 #: common/include/rbac_texts.php:53 common/include/rbac_texts.php:57
 #: common/include/rbac_texts.php:62
-#, fuzzy
 msgid "Read"
-msgstr "感谢您"
+msgstr "读"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:48 common/include/rbac_texts.php:51
-#, fuzzy
 msgid "Write"
-msgstr "隐藏"
+msgstr "写"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:49 common/include/rbac_texts.php:52
 #: common/include/rbac_texts.php:56 common/include/rbac_texts.php:61
-#, fuzzy
 msgid "No Access"
-msgstr "没有变动"
+msgstr "没有访问权限"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:54
-#, fuzzy
 msgid "Post"
-msgstr "文章数"
+msgstr "帖子"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:58 common/include/rbac_texts.php:63
-#, fuzzy
 msgid "Tech"
-msgstr "搜索"
+msgstr "技术"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:59 common/include/rbac_texts.php:64
-#, fuzzy
 msgid "Tech & Admin"
-msgstr "项目管理"
+msgstr "技术&管理"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:60 common/include/rbac_texts.php:65
-#, fuzzy
 msgid "Admin Only"
 msgstr "管理"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:66
-#, fuzzy
 msgid "Read/Post"
-msgstr "角色/职位"
+msgstr "阅读/发表"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:68 common/include/rbac_texts.php:70
 #: common/include/rbac_texts.php:72 common/include/rbac_texts.php:74
@@ -1257,9 +1217,8 @@
 msgstr "无"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:76
-#, fuzzy
 msgid "See"
-msgstr "选择"
+msgstr "看"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:77
 #: plugins/quota_management/www/quota_admin.php:140
@@ -1268,24 +1227,20 @@
 msgstr "修改"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:78
-#, fuzzy
 msgid "No access"
-msgstr "没有变动"
+msgstr "没有访问权限"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:84
-#, fuzzy
 msgid "Anonymous Forum"
-msgstr "匿名FTP"
+msgstr "匿名论坛"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:85
-#, fuzzy
 msgid "Forum Admin"
 msgstr "讨论区管理"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:88
-#, fuzzy
 msgid "Tasks Admin"
-msgstr "跟踪管理"
+msgstr "任务管理"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:89 www/forum/include/ForumHTML.class.php:72
 #: www/forum/myforums.php:73 www/news/admin/news_admin_utils.php:58
@@ -1297,27 +1252,24 @@
 msgstr "项目"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:92
-#, fuzzy
 msgid "Anonymous Tracker"
-msgstr "匿名FTP"
+msgstr "匿名跟踪"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:93
-#, fuzzy
 msgid "Tracker Admin"
 msgstr "跟踪管理"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:96
 msgid "Webcal"
-msgstr ""
+msgstr "网页日历(Webcal)"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:97 www/admin/approve-pending.php:156
 msgid "Project Admin"
 msgstr "项目管理"
 
 #: common/include/rbac_texts.php:100
-#, fuzzy
 msgid "Documentation Manager"
-msgstr "查看文件"
+msgstr "文档管理"
 
 #: common/include/session.php:135
 msgid "Missing Password Or Users Name"
@@ -1337,20 +1289,19 @@
 
 #: common/include/session.php:234
 msgid "Account Pending"
-msgstr "等待中帐号"
+msgstr "等待审批中帐号"
 
 #: common/include/session.php:239
 msgid "Account Deleted"
-msgstr "帐号删除了"
+msgstr "帐号已删除"
 
 #: common/include/session.php:244
 msgid "Account Not Active"
 msgstr "帐号未启用"
 
 #: common/include/session.php:357
-#, fuzzy
 msgid "Could Not Get Group"
-msgstr "无法更新上层文章"
+msgstr "无法获取群组"
 
 #: common/include/session.php:418 www/account/lostlogin.php:49
 #: www/account/lostlogin.php:55 www/account/lostlogin.php:70
@@ -1365,21 +1316,19 @@
 
 #: common/include/utils.php:129
 msgid "UTF-8"
-msgstr ""
+msgstr "UTF-8"
 
 #: common/include/utils.php:512
 msgid "Priority Colors"
 msgstr "优先权颜色"
 
 #: common/include/utils.php:1067
-#, fuzzy
 msgid "Error: a mailing list with the same email address already exists."
-msgstr "帐号已存在"
+msgstr "错误: 同样电子邮件地址的邮件列表已存在。"
 
 #: common/include/utils.php:1083
-#, fuzzy
 msgid "Error: a forum with the same email address already exists."
-msgstr "帐号已存在"
+msgstr "错误: 同样电子邮件地址的论坛已存在。"
 
 #: common/mail/MailingList.class.php:122
 msgid "Must Provide List Name That Is 4 or More Characters Long"
@@ -1395,7 +1344,7 @@
 
 #: common/mail/MailingList.class.php:147
 msgid "Forum exists with the same name"
-msgstr ""
+msgstr "同样名称论坛已存在"
 
 #: common/mail/MailingList.class.php:165
 #, php-format
@@ -1521,7 +1470,7 @@
 #: common/pm/ProjectTask.class.php:1173
 #, php-format
 msgid "[%1$s - %2$s] [Task #%3$d] "
-msgstr ""
+msgstr "[%1$s - %2$s] [任务 #%3$d] "
 
 #: common/reporting/TimeEntry.class.php:94 www/reporting/timeadd.php:90
 msgid "Successfully Added"
@@ -1651,13 +1600,12 @@
 msgstr "其它"
 
 #: common/search/SearchQuery.class.php:118
-#, fuzzy
 msgid "Error: criteria not specified"
-msgstr "错误插入一个订制栏位"
+msgstr "错误:未指定条件"
 
 #: common/search/SearchQuery.class.php:126
 msgid "Error: search query too short"
-msgstr ""
+msgstr "错误:查询请求太短"
 
 #: common/survey/Survey.class.php:103 common/survey/Survey.class.php:147
 #: www/survey/admin/edit_survey.php:49
@@ -1670,7 +1618,7 @@
 
 #: common/survey/Survey.class.php:122
 msgid "Insert Error"
-msgstr ""
+msgstr "插入错误"
 
 #: common/survey/Survey.class.php:157 common/survey/Survey.class.php:192
 msgid "The Survey data is not filled"
@@ -4332,12 +4280,11 @@
 "ssh/id_rsa.pub' (protocol version 2). Read the ssh documentation for further "
 "information on sharing keys.</p>"
 msgstr ""
-"<p>为了避免必须每次输入您的 CVS/SSH 开发人员帐号的密码,您可以在这里上传您的"
-"公钥,而它们将被放置在 CVS 服务器中您的 ~/.ssh/authorized_keys 文件中。此文件"
-"不会立即更新,请在一个小时后才尝试登录。</p><p>为了产生这个公钥,执行这个程"
-"序 'ssh-keygen' (您可以使用protocol 1 或 2 两者其中之一),这个 public key 将"
-"被放置在 '~/.ssh/identity.pub' (protocol 1) 与 '~/.ssh/id_dsa.pub' 或 '~/."
-"ssh/id_rsa.pub' (protocol 2)。关于公钥请阅读SSH说明书来获取更进一步信息。</p>"
+"<p>为了避免必须每次输入您的 CVS/SSH 开发人员帐号的密码,您可以在这里上传您的公钥,而它们将被放置在 CVS 服务器中您的 "
+"~/.ssh/authorized_keys 文件中。此文件不会立即更新,请在一个小时后才尝试登录。</p><p>为了产生这个公钥,执行这个程序 "
+"'ssh-keygen' (您可以使用protocol 1 或 2 两者其中之一),这个 public key 将被放置在 "
+"'~/.ssh/identity.pub' (protocol 1) 与 '~/.ssh/id_dsa.pub' 或 "
+"'~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol 2)。关于公钥请阅读SSH说明书来获取更进一步信息。</p>"
 
 #: www/account/editsshkeys.php:81
 msgid ""
@@ -4645,8 +4592,7 @@
 "\n"
 " -- the %1$s staff\n"
 msgstr ""
-"有人 (大概就是您本人)在 %3$s 网站上申请通过email确认来更改密码。如果这个人"
-"不是您,那么就忽略这封mail,当做一切都没有发生。\n"
+"有人 (大概就是您本人)在 %3$s 网站上申请通过email确认来更改密码。如果这个人不是您,那么就忽略这封mail,当做一切都没有发生。\n"
 "\n"
 "如果是您发出找个请求确认,请点击下面的网址来改变您的密码:\n"
 "\n"
@@ -5632,8 +5578,7 @@
 msgid ""
 "<br />Soft link to www couldn't be created. Check the write permissions for "
 "apache in gforge www/plugins dir or create the link manually."
-msgstr ""
-"<br>无法创建www符号链接。请检查apache在/www/plugins的写权限或手工创建。"
+msgstr "<br>无法创建www符号链接。请检查apache在/www/plugins的写权限或手工创建。"
 
 #: www/admin/pluginman.php:144
 #, fuzzy, php-format
@@ -5642,8 +5587,8 @@
 "write permissions for apache in /etc/gforge/plugins or create the link "
 "manually."
 msgstr ""
-"<br>配置文件无法链接到/etc/gforge/plugins/%1$s。请检查apache在/etc/gforge/"
-"plugins 的写权限或手工创建。"
+"<br>配置文件无法链接到/etc/gforge/plugins/%1$s。请检查apache在/etc/gforge/plugins "
+"的写权限或手工创建。"
 
 #: www/admin/pluginman.php:169
 msgid "Initialisation error<br />Database said: "
@@ -11083,12 +11028,8 @@
 msgid_plural ""
 "You can request to join a project by clicking the submit button. The "
 "administrators will be emailed to approve or deny your request."
-msgstr[0] ""
-"藉着点击提交按钮,您可以请求参与一个项目,通过Email来通知管理人员核准或否决您"
-"的请求。"
-msgstr[1] ""
-"藉着点击提交按钮,您可以请求参与一个项目,通过Email来通知管理人员核准或否决您"
-"的请求。"
+msgstr[0] "藉着点击提交按钮,您可以请求参与一个项目,通过Email来通知管理人员核准或否决您的请求。"
+msgstr[1] "藉着点击提交按钮,您可以请求参与一个项目,通过Email来通知管理人员核准或否决您的请求。"
 
 #: www/project/request.php:63
 #, fuzzy
@@ -11224,8 +11165,8 @@
 "description (step 2), so feel free to use concise and catchy wording. "
 "Maximum length is 255 chars.</p>"
 msgstr ""
-"<h3>4. 项目公开说明</h3><p>这个说明会出现在项目首页、搜索结果等,这不需要像是"
-"第二个步骤时提供那么详细的信息,所以用您熟悉的方式去描述即可,最多255字节。"
+"<h3>4. 项目公开说明</h3><p>这个说明会出现在项目首页、搜索结果等,这不需要像是第二个步骤时提供那么详细的信息,所以用您熟悉的方式去描述即可"
+",最多255字节。"
 
 #: www/register/projectinfo.php:152
 #, php-format
@@ -11251,9 +11192,8 @@
 "<h3>5. SCM</h3><p>You can choose among different SCM for your project, but "
 "just one (or none at all). Please select the SCM system you want to use.</p>"
 msgstr ""
-"<h3>5. SCM</h3><p>您为您的项目能在不同的SCM之中选择,但是只能选择一个。请选择"
-"您要使用的SCM系统。</p> <p><strong>一旦项目被注册你将不能够改变它!</"
-"strong></p>"
+"<h3>5. SCM</h3><p>您为您的项目能在不同的SCM之中选择,但是只能选择一个。请选择您要使用的SCM系统。</p> "
+"<p><strong>一旦项目被注册你将不能够改变它!</strong></p>"
 
 #: www/register/projectinfo.php:162
 #, fuzzy
@@ -13607,9 +13547,9 @@
 "they can be used with other selection boxes (for example, Categories or "
 "Groups) to describe and browse bugs or other artifact types."
 msgstr ""
-"添加新选单像阶段(Phases)、品质度量(Quality Metrics)、元件(Components)...等"
-"等,只要添加一次,它们可以被使用在其它的选择式选单(譬如类别或群组)来说明与浏"
-"览 bugs 或其它的定制类型。"
+"添加新选单像阶段(Phases)、品质度量(Quality "
+"Metrics)、元件(Components)...等等,只要添加一次,它们可以被使用在其它的选择式选单(譬如类别或群组)来说明与浏览 bugs "
+"或其它的定制类型。"
 
 #: www/tracker/admin/tracker.php:24
 #: www/tracker/include/ArtifactTypeHtml.class.php:103

Modified: branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_TW.po
===================================================================
--- branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_TW.po	2010-04-30 14:15:34 UTC (rev 9671)
+++ branches/Branch_5_0/gforge/translations/zh_TW.po	2010-04-30 14:22:04 UTC (rev 9672)
@@ -688,26 +688,20 @@
 "CVS伺服器:cvs.%2$s.%3$s\n"
 "控制/網頁伺服器:%2$s.%3$s\n"
 "\n"
-"您在我們網站上的DNS資訊可能需要一天的時間才能夠使用,在DNS資訊可以使用前,您"
-"可以試著登入 %4$s 並且指定 CVS 到 %5$s\n"
+"您在我們網站上的DNS資訊可能需要一天的時間才能夠使用,在DNS資訊可以使用前,您可以試著登入 %4$s 並且指定 CVS 到 %5$s\n"
 "\n"
-"如果在6個小時後您的控制介面/CVS帳號仍然無法運作,請開啟一個支援傳票,這樣子我"
-"們就會幫您看看問題出在哪裡。請注意所有的控制/CVS帳號無法透過telnet登入而且只"
-"能透過SSH1。\n"
+"如果在6個小時後您的控制介面/CVS帳號仍然無法運作,請開啟一個支援傳票,這樣子我們就會幫您看看問題出在哪裡。請注意所有的控制/CVS帳號無法透過tel"
+"net登入而且只能透過SSH1。\n"
 "\n"
-"您的網站可以透過控制帳號存取,請讀取網站文件 (下面的連結) 來了解操作方式、可"
-"以使用的服務與帳號的資料夾配置。\n"
+"您的網站可以透過控制帳號存取,請讀取網站文件 (下面的連結) 來了解操作方式、可以使用的服務與帳號的資料夾配置。\n"
 "\n"
-"登入後參觀您自己在 %7$s 的專案頁面,您可以發現左手邊有標示為'專案管理'的功能"
-"選單。\n"
+"登入後參觀您自己在 %7$s 的專案頁面,您可以發現左手邊有標示為'專案管理'的功能選單。\n"
 "\n"
 "我們非常建議您現在參觀 %7$s 並且為您的專案建立一個公開的說明\n"
 " (請在登入後瀏覽 http://%3$s/project/admin/?group_id=%6$s)\n"
 "\n"
-"您的專案也不會立即出現在軟體地圖上 (主要的專案列表放在 %7$s,它在瀏覽與搜尋上"
-"具有相當大的彈性),您必須在管理介面中指定它的分類,這樣一來瀏覽網站的朋友才可"
-"以找到您的專案,建議您可以現在進行登入網站後瀏覽您的專案,接著從左邊的標示 "
-"'軟體地圖分類' 點擊編輯進行分類。\n"
+"您的專案也不會立即出現在軟體地圖上 (主要的專案列表放在 %7$s,它在瀏覽與搜尋上具有相當大的彈性),您必須在管理介面中指定它的分類,這樣一來瀏覽網站"
+"的朋友才可以找到您的專案,建議您可以現在進行登入網站後瀏覽您的專案,接著從左邊的標示 '軟體地圖分類' 點擊編輯進行分類。\n"
 "\n"
 "如果有任何問題請聯絡 %7$s,讓我們知道您需要什麼樣的協助。\n"
 "\n"
@@ -1097,8 +1091,7 @@
 "\n"
 "-- the %3$s staff\n"
 msgstr ""
-"謝謝您在 %4$s 網站上註冊。您建立了一個名為 %1$s 的帳號。為了完成註冊,請點擊"
-"下面的網址:\n"
+"謝謝您在 %4$s 網站上註冊。您建立了一個名為 %1$s 的帳號。為了完成註冊,請點擊下面的網址:\n"
 "\n"
 "<http://%2$s/account/verify.php?confirm_hash=_%3$s>\n"
 "\n"
@@ -4330,13 +4323,12 @@
 "ssh/id_rsa.pub' (protocol version 2). Read the ssh documentation for further "
 "information on sharing keys.</p>"
 msgstr ""
-"<p>為了避免必須每次輸入您的 CVS/SSH 開發人員帳號的密碼,您可以在這裏上傳您的 "
-"public key(s),而它們將被放置在 CVS 伺服器中您的 ~/.ssh/authorized_keys 檔案"
-"中。這將被安排在工作排程,所以它不會立即發生,請在一個小時後才嘗試登入。</"
-"p><p>為了產生這個 public key,執行這個程式 'ssh-keygen' (您可以使用protocol "
-"1 或 2 兩者其中之一),這個 public key 將被放置在 '~/.ssh/identity."
-"pub' (protocol 1) 與 '~/.ssh/id_dsa.pub' 或 '~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol "
-"2)。關於共用認證Keys請閱讀SSH說明書來獲取更進一步資訊。</p>"
+"<p>為了避免必須每次輸入您的 CVS/SSH 開發人員帳號的密碼,您可以在這裏上傳您的 public key(s),而它們將被放置在 CVS "
+"伺服器中您的 ~/.ssh/authorized_keys "
+"檔案中。這將被安排在工作排程,所以它不會立即發生,請在一個小時後才嘗試登入。</p><p>為了產生這個 public key,執行這個程式 'ssh-"
+"keygen' (您可以使用protocol 1 或 2 兩者其中之一),這個 public key 將被放置在 "
+"'~/.ssh/identity.pub' (protocol 1) 與 '~/.ssh/id_dsa.pub' 或 "
+"'~/.ssh/id_rsa.pub' (protocol 2)。關於共用認證Keys請閱讀SSH說明書來獲取更進一步資訊。</p>"
 
 #: www/account/editsshkeys.php:81
 msgid ""
@@ -4644,8 +4636,7 @@
 "\n"
 " -- the %1$s staff\n"
 msgstr ""
-"有人 (大概就是您本人)在 %3$s 網站上申請通過email確認來更改密碼。如果這個人"
-"不是您,那麼就忽略這封mail,當做一切都沒有發生。\n"
+"有人 (大概就是您本人)在 %3$s 網站上申請通過email確認來更改密碼。如果這個人不是您,那麼就忽略這封mail,當做一切都沒有發生。\n"
 "\n"
 "如果是您發出找個請求確認,請點擊下面的網址來改變您的密碼:\n"
 "\n"
@@ -11076,12 +11067,8 @@
 msgid_plural ""
 "You can request to join a project by clicking the submit button. The "
 "administrators will be emailed to approve or deny your request."
-msgstr[0] ""
-"藉著點擊提交按鈕,您可以請求參與一個專案,透過Email來通知管理人員核准或否決您"
-"的請求。"
-msgstr[1] ""
-"藉著點擊提交按鈕,您可以請求參與一個專案,透過Email來通知管理人員核准或否決您"
-"的請求。"
+msgstr[0] "藉著點擊提交按鈕,您可以請求參與一個專案,透過Email來通知管理人員核准或否決您的請求。"
+msgstr[1] "藉著點擊提交按鈕,您可以請求參與一個專案,透過Email來通知管理人員核准或否決您的請求。"
 
 #: www/project/request.php:63
 msgid "You must send a comment to the administrator:"
@@ -11216,8 +11203,8 @@
 "description (step 2), so feel free to use concise and catchy wording. "
 "Maximum length is 255 chars.</p>"
 msgstr ""
-"<h3>4. 專案公開說明</h3><p>這個說明會出現在專案首頁、搜尋結果等,這不需要像是"
-"第二個步驟時提供那麼詳細的資訊,所以用您熟悉的方式去描述即可,最多255字元。"
+"<h3>4. 專案公開說明</h3><p>這個說明會出現在專案首頁、搜尋結果等,這不需要像是第二個步驟時提供那麼詳細的資訊,所以用您熟悉的方式去描述即可"
+",最多255字元。"
 
 #: www/register/projectinfo.php:152
 #, php-format
@@ -11243,9 +11230,8 @@
 "<h3>5. SCM</h3><p>You can choose among different SCM for your project, but "
 "just one (or none at all). Please select the SCM system you want to use.</p>"
 msgstr ""
-"<h3>5. 原始碼版本管理系統</h3><p>您可以選擇使用不同的原始碼版本管理系統,但是"
-"只能選擇一個。請選擇您要使用的原始碼版本管理系統。</p> <p><strong>一旦專案被"
-"註冊你將不能夠改變它!</strong></p>"
+"<h3>5. 原始碼版本管理系統</h3><p>您可以選擇使用不同的原始碼版本管理系統,但是只能選擇一個。請選擇您要使用的原始碼版本管理系統。</p> "
+"<p><strong>一旦專案被註冊你將不能夠改變它!</strong></p>"
 
 #: www/register/projectinfo.php:162
 #, fuzzy
@@ -13599,9 +13585,9 @@
 "they can be used with other selection boxes (for example, Categories or "
 "Groups) to describe and browse bugs or other artifact types."
 msgstr ""
-"新增新選單像階段(Phases)、品質度量(Quality Metrics)、元件(Components)...等"
-"等,只要新增一次,它們可以被使用在其它的選擇式選單(譬如類別或群組)來說明與瀏"
-"覽 bugs 或其它的自訂類型。"
+"新增新選單像階段(Phases)、品質度量(Quality "
+"Metrics)、元件(Components)...等等,只要新增一次,它們可以被使用在其它的選擇式選單(譬如類別或群組)來說明與瀏覽 bugs "
+"或其它的自訂類型。"
 
 #: www/tracker/admin/tracker.php:24
 #: www/tracker/include/ArtifactTypeHtml.class.php:103
More information about the Fusionforge-commits mailing list