[Fusionforge-commits] FusionForge branch master updated. dc394fe8292b14e91eb10e3782afbfb85f670f2d

Marc-Etienne VARGENAU vargenau at fusionforge.org
Wed Jul 23 17:52:54 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "FusionForge".

The branch, master has been updated
    via dc394fe8292b14e91eb10e3782afbfb85f670f2d (commit)
   from 695eb1ddd058a440b1d57b3de8909ccc8bd4eb55 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit dc394fe8292b14e91eb10e3782afbfb85f670f2d
Author: Marc-Etienne Vargenau <Marc-Etienne.Vargenau at alcatel-lucent.com>
Date:  Wed Jul 23 17:52:32 2014 +0200

  wiki: remove non UTF-8 files

diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ar.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ar.inc.php
deleted file mode 100644
index 2189778..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ar.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<?php
-// by "El-Shamaa, Khaled" <k.el-shamaa#cgiar.org>
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'			  => 'ar',
-	  DB_ERROR			=> 'ÎØà ÛíÑ ãÍÏÏ',
-	  DB_ERROR_ALREADY_EXISTS	=> 'ãæÌæÏ ãÓÈÞÇ',
-	  DB_ERROR_CANNOT_CREATE	=> 'áÇ íãßä ÅäÔÇÁ',
-	  DB_ERROR_CANNOT_DELETE	=> 'áÇ íãßä ÍÐÝ',
-	  DB_ERROR_CANNOT_DROP	=> 'áÇ íãßä ÍÐÝ',
-	  DB_ERROR_CONSTRAINT 	=> 'ÚãáíÉ ÅÏÎÇá ããäæÚÉ',
-	  DB_ERROR_DIVZERO		=> 'ÚãáíÉ ÇáÊÞÓíã Úáì ÕÝÑ',
-	  DB_ERROR_INVALID		=> 'ÛíÑ ÕÍíÍ',
-	  DB_ERROR_INVALID_DATE	=> 'ÕíÛÉ æÞÊ Ãæ ÊÇÑíÎ ÛíÑ ÕÍíÍÉ',
-	  DB_ERROR_INVALID_NUMBER	=> 'ÕíÛÉ ÑÞã ÛíÑ ÕÍíÍÉ',
-	  DB_ERROR_MISMATCH		=> 'ÛíÑ ãÊØÇÈÞ',
-	  DB_ERROR_NODBSELECTED	=> 'áã íÊã ÅÎÊíÇÑ ÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÈÚÏ',
-	  DB_ERROR_NOSUCHFIELD	=> 'áíÓ åäÇáß ÍÞá ÈåÐÇ ÇáÇÓã',
-	  DB_ERROR_NOSUCHTABLE	=> 'áíÓ åäÇáß ÌÏæá ÈåÐÇ ÇáÇÓã',
-	  DB_ERROR_NOT_CAPABLE	=> 'ÞÇÚÏÉ ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÑÊÈØ ÈåÇ ÛíÑ ÞÇÏÑÉ',
-	  DB_ERROR_NOT_FOUND		=> 'áã íÊã ÅíÌÇÏå',
-	  DB_ERROR_NOT_LOCKED 	=> 'ÛíÑ ãÞÝæá',
-	  DB_ERROR_SYNTAX		=> 'ÎØÃ Ýí ÇáÕíÛÉ',
-	  DB_ERROR_UNSUPPORTED	=> 'ÛíÑ ãÏÚæã',
-	  DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ÚÏÏ ÇáÞíã Ýí ÇáÓÌá',
-	  DB_ERROR_INVALID_DSN	=> 'DSN ÛíÑ ÕÍíÍ',
-	  DB_ERROR_CONNECT_FAILED	=> 'ÝÔá ÚãáíÉ ÇáÅÊÕÇá',
-	  0			    => 'áíÓ åäÇáß ÃÎØÇÁ', // DB_OK
-	  DB_ERROR_NEED_MORE_DATA	=> 'ÇáÈíÇäÇÊ ÇáãÒæÏÉ ÛíÑ ßÇÝíÉ',
-	  DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'áã íÊã ÅíÌÇÏ ÇáÅÖÇÝÉ ÇáãÊÚáÞÉ',
-	  DB_ERROR_NOSUCHDB		=> 'áíÓ åäÇáß ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÈåÐÇ ÇáÇÓã',
-	  DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION	=> 'ÓãÇÍíÇÊ ÛíÑ ßÇÝíÉ'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-bg.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-bg.inc.php
deleted file mode 100644
index c8bf07f..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-bg.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<?php
-/*
-	Bulgarian language, v1.0, 25.03.2004, encoding by Windows-1251 charset
-	contributed by Valentin Sheiretsky <valio#valio.eu.org>
-*/
-
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'bg',
-      DB_ERROR          => 'íåèçâåñòíà ãðåøêà',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'âå÷å ñúùåñòâóâà',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåíà',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'íå ìîæå äà áúäå èçòðèòà',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'íå ìîæå äà áúäå óíèùîæåíà',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'íàðóøåíî óñëîâèå',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'äåëåíèå íà íóëà',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'íåïðàâèëíî',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'íåêîðåêòíà äàòà èëè ÷àñ',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'íåâàëèäåí íîìåð',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'ïîãðåøíà óïîòðåáà',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'íå å èçáðàíà áàçà äàííè',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'íåñúùåñòâóâàùî ïîëå',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'íåñúùåñòâóâàùà òàáëèöà',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend not capable',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'íå å íàìåðåíà',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'íå å çàêëþ÷åíà',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ãðåøåí ñèíòàêñèñ',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'íå ñå ïîääúðæà',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'íåêîðåêòåí áðîé êîëîíè â ðåäà',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'íåâàëèäåí DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'âðúçêàòà íå ìîæå äà áúäå îñúùåñòâåíà',
-      0	            => 'íÿìà ãðåøêè', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ïðåäîñòàâåíèòå äàííè ñà íåäîñòàòú÷íè',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðàçøèðåíèåòî íå å íàìåðåíî',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'íåñúùåñòâóâàùà áàçà äàííè',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'íÿìàòå äîñòàòú÷íî ïðàâà'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ca.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ca.inc.php
deleted file mode 100644
index ea48d43..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ca.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-<?php
-// Catalan language
-// contributed by "Josep Lladonosa" jlladono#pie.xtec.es
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'ca',
-      DB_ERROR          => 'error desconegut',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ja existeix',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'no es pot crear',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'no es pot esborrar',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'no es pot eliminar',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'violació de constraint',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'divisió per zero',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'no és vàlid',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'la data o l\'hora no són vàlides',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'el nombre no és vàlid',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'no hi ha coincidència',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'cap base de dades seleccionada',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'camp inexistent',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'taula inexistent',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'l\'execució secundària de DB no pot',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'no trobat',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'no blocat',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'error de sintaxi',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'no suportat',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'el nombre de columnes no coincideix amb el nombre de valors en la fila',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'el DSN no és vàlid',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'connexió fallida',
-      0	            => 'cap error', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'les dades subministrades són insuficients',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'extensió no trobada',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'base de dades inexistent',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'permisos insuficients'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cn.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cn.inc.php
deleted file mode 100644
index 34fc114..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cn.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<?php
-// Chinese language file contributed by "Cuiyan (cysoft)" cysoft#php.net.
-// Encode by GB2312
-// Simplified Chinese
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'cn',
-      DB_ERROR          => 'δ֪´íÎó',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ÒѾ­´æÔÚ',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => '²»ÄÜ´´½¨',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => '²»ÄÜɾ³ý',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => '²»ÄܶªÆú',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'Ô¼ÊøÏÞÖÆ',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => '±»0³ý',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'ÎÞЧ',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'ÎÞЧµÄÈÕÆÚ»òÕßʱ¼ä',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'ÎÞЧµÄÊý×Ö',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => '²»Æ¥Åä',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ûÓÐÊý¾Ý¿â±»Ñ¡Ôñ',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄ×Ö¶Î',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄ±í',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'Êý¾Ý¿âºǫ́²»¼æÈÝ',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'ûÓз¢ÏÖ',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'ûÓб»Ëø¶¨',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'Óï·¨´íÎó',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => '²»Ö§³Ö',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ÔÚÐÐÉÏÀÛ¼ÆÖµ',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'ÎÞЧµÄÊý¾ÝÔ´ (DSN)',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'Á¬½Óʧ°Ü',
-      0	            => 'ûÓдíÎó', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ÌṩµÄÊý¾Ý²»ÄÜ·ûºÏÒªÇó',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'À©Õ¹Ã»Óб»·¢ÏÖ',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄÊý¾Ý¿â',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'ûÓкÏÊʵÄȨÏÞ'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cz.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cz.inc.php
deleted file mode 100644
index 62beacd..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cz.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-<?php
-
-# Czech language, encoding by ISO 8859-2 charset (Iso Latin-2)
-# For convert to MS Windows use shell command:
-#  iconv -f ISO_8859-2 -t CP1250 < adodb-cz.inc.php
-# For convert to ASCII use shell command:
-#  unaccent ISO_8859-2 < adodb-cz.inc.php
-# v1.0, 19.06.2003 Kamil Jakubovic <jake at host.sk>
-
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-      'LANG'           => 'cz',
-      DB_ERROR          => 'neznámá chyba',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ji? existuje',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nelze vytvo?it',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nelze smazat',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nelze odstranit',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'poru?ení omezující podmínky',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'd?lení nulou',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'neplatné',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'neplatné datum nebo ?as',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'neplatné ?íslo',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'nesouhlasí',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => '?ádná databáze není vybrána',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'pole nenalezeno',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'tabulka nenalezena',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'nepodporováno',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nenalezeno',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nezam?eno',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'syntaktická chyba',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nepodporováno',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => '',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'neplatné DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'p?ipojení selhalo',
-      0	            => 'bez chyb', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'málo zdrojových dat',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'roz?í?ení nenalezeno',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'databáze neexistuje',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'nedostate?ná práva'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-hu.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-hu.inc.php
deleted file mode 100644
index f7c7a6d..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-hu.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-<?php
-# Hungarian language, encoding by ISO 8859-2 charset (Iso Latin-2)
-# Halászvári Gábor <g.halaszvari#portmax.hu>
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'hu',
-      DB_ERROR          => 'ismeretlen hiba',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'már létezik',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nem sikerült létrehozni',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nem sikerült törölni',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nem sikerült eldobni',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'szabályok megszegése',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'osztás nullával',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'érvénytelen',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'érvénytelen dátum vagy idõ',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'érvénytelen szám',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'nem megfelelõ',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'nincs kiválasztott adatbázis',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'nincs ilyen mezõ',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'nincs ilyen tábla',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend nem támogatja',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nem található',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nincs lezárva',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'szintaktikai hiba',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nem támogatott',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'soron végzett érték számlálás',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'hibás DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'sikertelen csatlakozás',
-      0	            => 'nincs hiba', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'túl kevés az adat',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'bõvítmény nem található',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'nincs ilyen adatbázis',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'nincs jogosultság'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pl.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pl.inc.php
deleted file mode 100644
index 96bc919..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pl.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<?php
-
-// Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>
-
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'pl',
-      DB_ERROR          => 'niezidentyfikowany b³±d',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ju¿ istniej±',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nie mo¿na stworzyæ',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nie mo¿na usun±æ',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nie mo¿na porzuciæ',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'pogwa³cenie uprawnieñ',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'dzielenie przez zero',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'b³êdny',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'b³êdna godzina lub data',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'b³êdny numer',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'niedopasowanie',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'baza danych nie zosta³a wybrana',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'nie znaleziono pola',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'nie znaleziono tabeli',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'nie zdolny',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nie znaleziono',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nie zakmniêty',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'b³±d sk³adni',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nie obs³uguje',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'warto¶æ liczona w szeregu',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'b³êdny DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'po³±czenie nie zosta³o zrealizowane',
-      0	            => 'brak b³êdów', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'niedostateczna ilo¶æ informacji',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'nie znaleziono bazy',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'niedostateczne uprawnienia'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pt-br.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pt-br.inc.php
deleted file mode 100644
index 865881f..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pt-br.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<?php
-// contributed by "Levi Fukumori" levi _AT_ fukumori _DOT_ com _DOT_ br
-// portugese (brazilian)
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'pt-br',
-      DB_ERROR          => 'erro desconhecido',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'já existe',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'impossível criar',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'impossível excluír',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'impossível remover',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'violação do confinamente',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'divisão por zero',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'inválido',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'data ou hora inválida',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'número inválido',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'erro',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'nenhum banco de dados selecionado',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'campo inválido',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'tabela inexistente',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'capacidade inválida para este BD',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'não encontrado',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'não bloqueado',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'erro de sintaxe',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    =>
-'não suportado',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'a quantidade de colunas não corresponde ao de valores',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'DSN inválido',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'falha na conexão',
-      0				=> 'sem erro', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'dados insuficientes',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'extensão não encontrada',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'banco de dados não encontrado',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'permissão insuficiente'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php
deleted file mode 100644
index c0ce5f2..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<?php
-
-// Russian language file contributed by "Cyrill Malevanov" cyrill#malevanov.spb.ru.
-
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-       'LANG'           => 'ru1251',
-      DB_ERROR          => 'íåèçâåñòíàÿ îøèáêà',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'óæå ñóùåñòâóåò',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'íåâîçìîæíî ñîçäàòü',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'íåâîçìîæíî óäàëèòü',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'íåâîçìîæíî óäàëèòü (drop)',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'íàðóøåíèå óñëîâèé ïðîâåðêè',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'äåëåíèå íà 0',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'íåïðàâèëüíî',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'íåêîððåêòíàÿ äàòà èëè âðåìÿ',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'íåêîððåêòíîå ÷èñëî',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'îøèáêà',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ÁÄ íå âûáðàíà',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'íå ñóùåñòâóåò ïîëå',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'íå ñóùåñòâóåò òàáëèöà',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'ÑÓÁÄ íå â ñîñòîÿíèè',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'íå íàéäåíî',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'íå çàáëîêèðîâàíî',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ñèíòàêñè÷åñêàÿ îøèáêà',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'íå ïîääåðæèâàåòñÿ',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ñ÷åò÷èê çíà÷åíèé â ñòðîêå',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'íåïðàâèëüíàÿ DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'ñîåäèíåíèå íåóñïåøíî',
-      0                => 'íåò îøèáêè', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ïðåäîñòàâëåíî íåäîñòàòî÷íî äàííûõ',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðàñøèðåíèå íå íàéäåíî',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'íå ñóùåñòâóåò ÁÄ',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'íåäîñòàòî÷íî ïðàâ äîñòóïà'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-sv.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-sv.inc.php
deleted file mode 100644
index 37cef4e..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-sv.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<?php
-// Christian Tiberg" christian at commsoft.nu
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'en',
-      DB_ERROR          => 'Okänt fel',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'finns redan',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'kan inte skapa',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'kan inte ta bort',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'kan inte släppa',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'begränsning kränkt',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'division med noll',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'ogiltig',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'ogiltigt datum eller tid',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'ogiltigt tal',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'felaktig matchning',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ingen databas vald',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'inget sådant fält',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'ingen sådan tabell',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend klarar det inte',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'finns inte',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'inte låst',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'syntaxfel',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'stöds ej',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'värde räknat på rad',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'ogiltig DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'anslutning misslyckades',
-      0	            => 'inget fel', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'otillräckligt med data angivet',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'utökning hittades ej',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'ingen sådan databas',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'otillräckliga rättigheter'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-uk1251.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-uk1251.inc.php
deleted file mode 100644
index 01002b7..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-uk1251.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-<?php
-
-// Ukrainian language file contributed by Alex Rootoff rootoff{AT}pisem.net.
-
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-       'LANG'           => 'uk1251',
-      DB_ERROR          => 'íåâ³äîìà ïîìèëêà',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'âæå ³ñíóº',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'íåìîæëèâî ñòâîðèòè',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'íåìîæëèâî âèäàëèòè',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'íåìîæëèâî çíèùèòè (drop)',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'ïîðóøåííÿ óìîâ ïåðåâ³ðêè',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'ä³ëåííÿ íà 0',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'íåïðàâèëüíî',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'íåïðàâèëüíà äàòà ÷è ÷àñ',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'íåïðàâèëüíå ÷èñëî',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'ïîìèëêà',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'íå âèáðàíî ÁÄ',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'íå ³ñíóº ïîëå',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'íå ³ñíóº òàáëèöÿ',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'ÑÓÁÄ íå â ñòàí³',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'íå çíàéäåíî',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'íå çàáëîêîâàíî',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ñèíòàêñè÷íà ïîìèëêà',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'íå ï³äòðèìóºòüñÿ',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ðàõ³âíèê çíà÷åíü â ñòð³÷ö³',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'íåïðàâèëüíà DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'ç\'ºäíàííÿ íåóñï³øíå',
-      0                => 'âñå ãàðàçä', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'íàäàíî íåäîñòàòíüî äàíèõ',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðîçøèðåííÿ íå çíàéäåíî',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'íå ³ñíóº ÁÄ',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'íåäîñòàòíüî ïðàâ äîñòóïà'
-);
diff --git a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb_th.inc.php b/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb_th.inc.php
deleted file mode 100644
index 9bdc3f8..0000000
--- a/src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb_th.inc.php
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<?php
-// by Trirat Petchsingh <rosskouk#gmail.com>
-$ADODB_LANG_ARRAY = array (
-			'LANG'           => 'th',
-      DB_ERROR          => 'error ไม่รู้สาเหตุ',
-      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'มี�ล้ว',
-      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'สร้างไม่ได้',
-      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'ลบไม่ได้',
-      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'drop ไม่ได้',
-      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'constraint violation',
-      DB_ERROR_DIVZERO      => 'หา�ด้วยสู�',
-      DB_ERROR_INVALID      => 'ไม่ valid',
-      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'วันที่ เวลา ไม่ valid',
-      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'เลขไม่ valid',
-      DB_ERROR_MISMATCH      => 'mismatch',
-      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ไม่ได้เลือ��านข้อมูล',
-      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'ไม่มีฟีลด์นี้',
-      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'ไม่มีตารางนี้',
-      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend not capable',
-      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'ไม่พบ',
-      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'ไม่ได้ล๊อ�',
-      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ผิด syntax',
-      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'ไม่ support',
-      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'value count on row',
-      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'invalid DSN',
-      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'ไม่สามารถ connect',
-      0	            => 'no error', // DB_OK
-      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ข้อมูลไม่เพียงพอ',
-      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ไม่พบ extension',
-      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'ไม่มีข้อมูลนี้',
-      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'permissions ไม่พอ'
-);

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ar.inc.php   |  32 ----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-bg.inc.php   |  36 ------------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ca.inc.php   |  33 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cn.inc.php   |  34 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cz.inc.php   |  39 --------------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-hu.inc.php   |  33 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pl.inc.php   |  34 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pt-br.inc.php |  34 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php |  34 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-sv.inc.php   |  32 ----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-uk1251.inc.php |  34 -----------------
 .../www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb_th.inc.php   |  32 ----------------
 12 files changed, 407 deletions(-)
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ar.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-bg.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ca.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cn.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-cz.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-hu.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pl.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-pt-br.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-sv.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb-uk1251.inc.php
 delete mode 100644 src/plugins/wiki/www/lib/WikiDB/adodb/lang/adodb_th.inc.php


hooks/post-receive
-- 
FusionForgeMore information about the Fusionforge-commits mailing list